"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

pátek 23. srpna 2013

VELMI BRZY POZNÁTE MOU SPRAVEDLNOST, BEZBOŽNÉ NÁRODY, MOJE POLNICE VÁM BUDOU ZNÍT DNEM I NOCÍ A VY ZAKUSÍTE MŮJ SPRAVEDLIVÝ HNĚV!

ENOCH - 19 8. 2013

NALÉHAVÁ VÝZVA JEŽÍŠE, SPRAVEDLIVÉHO SOUDCE HŘÍŠNÝCH NÁRODŮ

Lidé dobré vůle, pokoj vám.
Hříchy těla ovládly drtivou většinu lidstva. Požitkářství, vlastnit a ovládat, to jsou cíle, které mnozí z vás sledovali. Ubohá stvoření, taková marnost nad marnost, a přitom duše mrtvé; jste mrtví a chodíte jako bloudící stíny! Bohové tohoto světa, nosíte v sobě věčnou smrt!
Všechno je infikováno, Mé stvoření je zahaleno černým pláštěm zla a hříchu. K věčnému zatracení jsou odsouzeni ti, kteří zneužívají Mé děti, kteří nechávají krvácet Můj lid a prolévají krev Mých neviňátek, pro ty bylo by lepší, kdyby se nebyli narodili!
S veškerou váhou Svého spravedlivého hněvu ztrestám všechny národy, které schvalovaly zákony namířené proti životu, mravnosti a spravedlnosti! Kvůli Mému stvoření Mne spaluje starostlivost (žárlivost); už více nedopustím tolik bezpráví, tolik nemorálnosti a tolik hříšnosti; pohár Mé trpělivosti už přeteká!
Na hříšné národy se velice brzy snese Můj spravedlivý hněv, pak budete vědět, že Já Jsem, Který Jsem, Pán národů, Vládce vesmíru, Jediný a Pravý Bůh. Vševidoucí a Vševědoucí, Jenž vše sleduje a každému zaplatí podle jeho skutků. Běda vám, hříšné národy, protože stejnou intenzitou, s jakou jste vy porušovali Má přikázání, nyní na vás dopadne Můj spravedlivý hněv! Jen nadále hřešte a dále rozmnožujte nespravedlnost, pak o to více uspíšíte své zničení! Říkám vám, že Sodoma a Gomora zažije v soudný den více shovívavosti než vy.
Mé věrné děti, které žijí v některé z těchto zemí, dostanou před jejich potrestáním upozornění, aby z nich odešly, stejně jako jsem varoval Lota a jeho rodinu. Oheň z nebe padne na tyto země a nenechá v nich kámen na kameni; (ty národy) zmizí z povrchu země a nikdo si na ně nevzpomene. Velmi brzy poznáte Mé spravedlivé rozhořčení, hříšné národy, Mé polnice budou nad vámi znít dnem i nocí, a vy zakusíte Můj spravedlivý hněv. Vaše ničení mi nepůsobí radost; pokud však budete činit pokání a obrátíte se ke Mně dříve, než nadejde čas Mé spravedlnosti, ujišťuji vás, že vám odpustim. Pamatujte si, že Já jsem trpělivý a shovívavý, nerozhněvám se rychle a oplývám Milosrdenstvím, jestliže ke Mně přijdete s pokorou a kajícným srdcem. Jsem také spravedlivým Soudcem, který vám nedovolí, abyste pokračovali v ničení Mého stvoření a porušování Mých přikázání.
Milujete Mne pro Mou Lásku, Milosrdenství a trpělivost, jenomže pro Mou Spravedlnost se Mne obáváte. Koho tedy chcete poznat – Boha Milosrdenství nebo Boha Spravedlnosti? Nejlepší bude, když se rozhodnete jednou provždy, už nyní, ještě než přijdu jako Spravedlivý Soudce, abyste zítra nekvíleli.
Chvála Bohu! Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. Ovinuly mě provazy smrti, zachvátily mě dravé proudy ničemníka, provazy podsvětí se kolem mne stáhly, dostihly mě léčky smrti.V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu. (Žalm 18, 4 - 7). Žalm ochrany pro dny Boží spravedlnosti.
Dávejte Má poselství ve známost, semena Boha Izraele.


Žádné komentáře:

Okomentovat