"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

čtvrtek 1. srpna 2013

"AMEN! PANE JEŽÍŠI, PŘIJĎ!"

Na stránce http://getsemane.blog.cz/1303/zapomenuty-ruzenec jsme letos zveřejnili informaci o „zapomenutém růženci“ nalezeném v německém kancionáli (GOTTESLOB, ECHTER VERLAG WÜRZBURG, 1975).
Jelikož při rozjímání o jeho tajemstvích se naše pohledy upírají na přislíbené radostné události spojené s druhým příchodem Ježíše Krista a očekáváné už mnoha generacemi věřících, pro posílení naší víry bude užitečné, když se právě v této době nastalého velkého chaosu budeme také my ponořovat do hlubšího rozjímání nad jejich obsahem. Na stránce
je k dispozici text celé růžencové pobožnosti. Na str. 7-10 je jako alternativa uvedena kratší verze rozjímání, která je vhodná pro soukromou pobožnost a jejíž překlad nyní nabízíme.

RŮŽENEC ÚTĚCHY
Úvod i modlitby za každým desátkem - jako při každé modlitbě růžence

1. JEŽÍŠ, JENŽ VLÁDNE JAKO KRÁL
Krále dnes známe spíše z obrazů v muzeích a galeriích nebo z těch několika zemí, v nichž je král ještě hlavou státu. Upomínají nás na slávu a pompu, na panovníky a jejich poddané, ale také na tyranii, despotismus a útlak. Ježíš sám o sobě říká: "Já jsem král" (Jan 18, 36), ale On není vládcem z tohoto světa. Ne takovým, který strojí války a utiskuje své poddané. Ježíš je Králem, který Svou smrtí a vzkříšením zvítězil nad vládcem temnoty, nad mocí smrti. On však lidi nenutí, aby vstoupili do Jeho Království míru a lásky, proto ještě i dnes Jeho korunou je trnová koruna. A proto stále ještě vládne nepravost a agrese a "vládce tohoto světa" – sobectví, pýcha a nespravedlnost – se nad světem stále ještě vypíná svou mocí. Ale jeho dny jsou sečteny. Přichází čas, kdy "Kníže míru" (Iz 9, 5), jemuž Otec předal veškerou vládu, definitivně vyžene zlo. On dovrší Království, které započalo již Jeho příchodem, a ty Své zavolá domů. Toto království je spojení s Bohem, pospolitost, která začíná v našem životě už nyní. Čím více budeme spojeni s tímto Bohem míru, čím více budeme smířeni s Ním i s našimi bližními, kteří jsou rovněž Jeho dětmi, tím více bude už dnes vládnout v našem životě. Tak smíme i my přispívat k tomu, aby stále více panoval jako Král.
Přímluva:
Pane Ježíši Kriste, být Králem pro Tebe neznamená vládnout, ale sloužit. Chceme se modlit za všechny, kteří mají moc a vliv, aby jejich moc nebyla sobecky zneužívána. Za ty, kteří jsou utlačováni. Za nás a za všechny věřící, abychom se všichni řídili příkladem Krista.
Desátek:
Zdrávas….

2. JEŽÍŠ, JENŽ ŽIJE A PŮSOBÍ VE SVÉ CÍRKVI
Ježíš před Svým nanebevstoupením slíbil Svým učedníkům, že s nimi zůstane „po všechny dny“. Nyní oni budou pokračovat v Jeho díle, oni budou Jeho jménem hlásat a léčit. Pán dal apoštolům rovněž příkaz, aby křtili (Mt 28/19), a dal jim také plnou moc odpouštět hříchy (Jan 20/22n.). Ve večeřadle jim uložil konat eucharistii. V moci Ducha Svatého, kterého jim Kristus seslal z Nebe, učedníci pokračují v tom, co Ježíš započal. Ve službě a působení apoštolů a jejich následovníků poznáváme působení Krista v Jeho Církvi, která – inspirovaná Božím Duchem – činí to, co činil Ježíš. Zachovává Jeho Slovo a hlásá Je v Evangeliu, uděluje svátosti a tak, jako apoštolové a jejich zmocněnci vedli první obce, i ona vede ty, jež jí byli svěřeni. Bez Církve, která už téměř 2000 let Ježíšovo Slovo udržuje a předává dál, by Ježíš pro nás nebyl uchopitelný. On Sám se v eucharistii vydal do rukou učedníkům  a Petrovi, učedníkovi nestálé mysli, zaručil skálopevnou odolnost. „Ježíš bez Církve, to je jako Ježíš bez rukou a bez nohou!“ řekl kardinál Meisner (Kolín n. R.). Často bědujeme nad tím, jak lidská selhání velice zatemňují Ježíšovu přítomnost v Církvi. Měli bychom se však také ptát, zda jsme my sami ochotni nechat Ježíše působit v Jeho Církvi, tedy také v nás. Zda v nás samotných lze rozpoznat Jeho podobu, anebo zda jsme pouze Jeho smutnou karikaturou...
Přímluva:
Pane Ježíši, Tys´ hlavou Církve. Svým Duchem Svatým pokračuješ v díle spásy. Obracíme se na Tebe, abychom Tvé působení lépe poznávali také v naší době, aby ostatní vycítili působení Tvé lásky také skrze nás a abychom skrze Tvého Ducha Svatého dokázali poznat, co je správné, a pomocí Tvé síly to také uskutečňovali.
Desátek:
Zdrávas….

3. JEŽÍŠ, JENŽ ZNOVU PŘIJDE VE SLÁVĚ
První křesťané se v radostném očekávání modlili za brzký příchod Páně. Nás však (Jeho příchod) naplňuje spíše strachem a tento Jeho návrat ve slávě odsouváme raději stranou, i když se v Krédu, našem vyznání víry, k němu zcela samozřejmě doznáváme. Snad je to tím, že v tomto pozemském světě jsme se etablovali až příliš pohodlně..., nebo snad chceme jako oni hosté pozvaní na svatební hostinu říci: ´Nyní ještě nemohu, protože musím vyřídit něco velice důležitého, ale dej mi trochu času, snad zítra...´ Ze Svatého Písma víme, že Den Páně nezná nikdo, ale už se neúprosně blíží, nebere ohledy na žádné plánovací kalendáře. Vyzývá nás, abychom se rozhodli, nyní a zde, pro Něj, pro Toho, Jenž drží náš čas ve Svých rukou. Pak také pochopíme, proč mladou Církev tehdy toto očekávání naplňovalo radostí. Radostí z milovaného Pána, Jenž brzy (opět) přijde. MARANATHÁ – Pane Ježíši, přijď!
Přímluva:
V útrapách své doby se křesťané první generace obraceli na svého Pána s prosbou: ´Amen! Pane Ježíši příjď!´ Volejme s nimi: Přijď ke starým lidem, jejichž život se blíží svému konci – ´Amen! Pane Ježíši příjď!´ Přijď k lidem, kteří lační po zažití víry – ´Amen! Pane Ježíši příjď!´ Přijď k národům i národnostem, které na sebe hledí nepřátelsky a potírají jeden druhého – ´Amen! Pane Ježíši příjď!´
Desátek:
Zdrávas….

4. JEŽÍŠ, JENŽ BUDE SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ
Jsou to převážně středověká výtvarná díla, která velice plasticky znázorňují, jak si lidé představovali poslední soud: V centru je obvykle na trůnu Kristus jako Soudce světa, mnohdy i se svými apoštoly, a společně soudí dvanáct pokolení Izraele. Trubka anděla povolává mrtvé z hrobů, a toto volání nemůže přeslechnout nikdo. Všichni budeme muset před Kristem skládat účty ze všeho, co jsme si mysleli, co jsme dělali a co zanedbávali. Je snad někdo, kdo před Ním nebude muset doznávat žádnou vinu? Nezapomínejme, že Ten, před Nímž jednou budou stát všichni lidé, zná lidské srdce až do samého základu, důkladněji, než člověk kdy dokáže poznat sám sebe. On bude naším Soudcem, ale můžeme doufat, že bude soudcem milosrdným a shovívavým, neboť Bůh, který bude lidi soudit,  se Sám stal člověkem, aby je vykoupil, a Sám vzal na Sebe všechnu jejich vinu. Kdo jiný by je mohl soudit, než pouze Ten, Jenž dal lidem vše, a nyní se bude ptát, zda oni jeho laskavost přijali... Tento Soudce však bude milosrdný také vůči tomu, kdo se ještě ve své poslední hodině uchýlí do Jeho útočiště. A tak se nezapomeňme modlit také za všechny, kteří tohoto laskavého Spasitele ještě neznají.
Přímluva:
Pane Ježíši Kriste, Ty opět přijdeš ve slávě, ne jako velký ničitel, ale jako Dobrý Pastýř, který se nikdy nezříká své lásky. Prosíme Tě za všechny lidi, kteří zakusili jen strohost a příliš málo lásky, a proto se nedokáží zbavit své úzkosti. Prosíme za ty, kteří hřeší na Boží dobrotu a své sobectví staví nad vše ostatní. Prosíme za nás za všechny, abychom naše současné dny spatřovali neustále ve spojitosti s věčným životem.
Desátek:
Zdrávas….

5. JEŽÍŠ, JENŽ VŠECHNO DOVRŠÍ
Hořčičné semínko Království nebeského, které zasadil Ježíš z Nazaretu a které na této Zemi započalo v Něm, zapouští kořeny a roste. Vzmáhá se, v běhu dějin i ve všech, kteří se otevřou Jeho volání. Na konci časů přije tento Sadař znovu, aby Své dílo dovršil, aby povolal všechny do Království Svého Otce. Zde na Zemi je všechno (trvale) nedokonalé, zdokonalit to může pouze Sám Bůh. Platí to nejen pro život každého jednotlivce, neboť pouze Bůh nám může darovat dokonalou svatost podílením se na Jeho životě, ale také pro celé stvoření. Teprve na konci, až Kristus všechno dovrší, budeme moci naplno shlédnout krásu Božího plánu s celým Jeho stvořením. Co nyní dokážeme chápat pouze orientačně, v náznaku, na konci se rozvine jako pestrý koberec, který  jsme  dnes schopni vnímat pouze jako jednotlivá, izolovaná vlákna, a vůbec netušíme, jak ohromný je jeho celý rozměr. Co nám dnes nedává smysl nebo se nám jeví jako nepochopitelné či dokonce skličující, může mít v celém kontextu docela důležité místo, které budeme schopni rozpoznat v Božím světle teprve při zpětném pohledu na konci naší často pochmurné cesty.
Přímluva:
Pane Ježíši Kriste, Ty jsi Ten, Jenž byl, Jenž je a Jenž přijde. Ty jsi Začátek i Konec. Důvěřujeme v Tvou Všemohoucnost a prosíme Tě, posiluj naši naději, že Tvá moc se prosadí v tomto čase a jednou naplno na konci časů. Prosíme, zvetšuj naši radost i důvěru v naši budoucnost s Tebou, dej nám pevnou naději, že dobro se ukáže být silnějším než zlo.
Desátek:
Zdrávas….

Závěr:
Litanie k Ježíšovi


Žádné komentáře:

Okomentovat