"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

středa 7. srpna 2013

MŮJ SLAVNÝ KŘÍŽ BUDE ZNAMENÍM, KTERÝ VÁM OZNÁMÍ, ŽE NASTÁVÁ VÁŠ PŘECHOD DO VĚČNOSTI


ENOCH – 2.8.2013


VÝZVA JEŽÍŠE, DOBRÉHO PASTÝŘE LIDSTVU 

Stádce Moje, pokoj vám.
Hodina velkého Milosrdenství je na blízku, připravte svá srdce a očistěte své příbytky od veškeré poskvrny hříchem, protože ten den, kdy přejdete do věčnosti a uvidíte stav své duše, se blíží. Na Mé spravedlivé a očištěné děti čeká Boží sláva. Očistec čeká na ty Mé děti, které mají stále otevřené účty a nevyřízené dluhy, ale peklo čeká na všechny, kteří chodí po cestách hříchu, porušují Má přikázání a obracejí se ke Mně zády, ne čelem.
Můj soud lidstva je velmi blízko. Proč tedy, vy nerozumní, vyčkáváte, nedáte si své účty do pořádku a nevrátíte se ke Mně? Vaše pýcha a hříchy vám zaslepily oči a nedovolují vám vidět opravdový stav vašich duší. Ohromné světlo na obloze bude ohlašovat příchod Mého Varování. Můj slavný Kříž bude znamením, které vám oznámí, že nastává váš přechod do věčnosti. Můj slavný Kříž vás bude doprovázet po dobu sedmi dní a nocí. Mnohým se dostane uzdravení a vysvobození, u dalších dojde k obrácení, ale vědci budou říkat, že se jedná o fenomén na obloze, a mnozí jejich slovům uvěří. Pro pochopení tajemství Boží lásky je zapotřebí víra, pro pochopení Božího plánu na záchranu lidstva je víra nezbytná.
Můj slavný Kříž posílí ducha a vyléčí duše Mých zbožných dětí. Když se Můj slavný Kříž ztratí, dostanete se do (stavu) Mého probuzení svědomí, v němž budete z moci Mého Ducha Svatého přeneseni na věčnost, kde se vám ukáže stav vaší duše, abyste se po návratu do tohoto světa velice vážně zabývali svým spasenín a dokázali se vyrovnat s dobou velkého čištění. Kdybych vám neposlal Své Varování, nebyli byste schopni čelit těm dnům zkoušek.
Moje láska a věrnost jsou věčné, Mé milosrdenství je nekonečné. Nepřeji si dívat se na to, jak se mi ztrácíte; to trpím s každou duši, která se Mi ztratí, a nanovo prožívám Svá kalvarská muka. Nezpůsobujte Mi ještě více utrpení a naslouchejte Mému volání, které k vám přichází prostřednictvím Mých poslů. Slyšte Můj hlas a převádějte Má přikázání do praktického života, abyste se stali Mým lidem, a Já budu vaším Bohem.
Moje děti, znovu vám říkám, den Mého volání je velmi blízko, proto rychle začněte dávat do pořádku své účty, aby se váš přechod věčností udál klidně a v radosti, aby nebyl tvrdou a hořkou zkušeností. Mnohé duše, kteří splatily své dluhy již v tomto světě, po příchodu Mého Varování již zůstanou se Mnou v Ráji a už se nevrátí. Ty, které jsou oblečeny v bílém, uvidí a zakusí slávu Boží; ty v šedém nebo tmavě šedém oblečení poznají různá stadia očistce a ty, které přijdou bez odpovídajícího oblečení, budou Mými anděly odděleny a vydány svým věznitelům, kteří si je odvedou do hlubin propasti na místa, jež jim právoplatně náleží.
A tak, vzpurné děti, přijďte a smiřte se se Mnou i se svými bratry, jinak se vám nedostane odpuštění a budete muset poznat žalář věčnosti a pobývat v jeho zajetí. Procitněte už, vzpurné děti, protože volám u vašich dveří. Otevřete Mi, protože mám pro vás zprávu o vaší spáse! Nezavírejte přede Mnou dveře, dnes přicházím jako Otec. Poslechněte Mě a uvítejte Mou Lásku, Já vám pak dám Své milosrdenství a udělím vám Své odpuštění. Moje náruč je otevřená a čeká na vás. Jestliže budete činit pokání z upřimného srdce, ujišťuji vás, že si nebudu připomínat vaše hříchy. Toto je poslední výzva, kterou vám posílám jako Otec. Dobře o ní popřemýšlejte a co nejdříve se navraťte do stáda, abyste se zítra nemusely setkat se spravedlivým Soudcem a Jeho spravedlností, protože pak by pro vás mohlo být už příliš pozdě.
Pokoj vám zanechávám, Svůj pokoj vám dávám. Čiňte pokání, neboť Boží království je blízko.
Váš Učitel a Pastor, Ježíš, Dobrý Pastýř všech dob.
Dávejte Má poselství na známost celému lidstvu.


http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Žádné komentáře:

Okomentovat