"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

sobota 10. srpna 2013

MILOVANÍ SYNOVÉ, MĚJTE V ÚCTĚ SVÉ KNĚŽSTVÍ A NOSTE POSVÁTNÁ ROUCHA!

ENOCH - 06.08.2013

VÝZVA MARIE, RŮŽE TAJEMNÉ, JEJÍM ZASLÍBENÝM SYNŮM

Mí zaslíbení synové,
dnes se obracím na vás a ze srdce vás žádám, abyste se opět vrátili k používáni kleriky, kterou se odlišujete od Mých laických dětí. Pamatujte si, že jako kněží jste služebníci Boží a musíte nosit oblečení přimeřené této duchovní službě. Svět a jeho radovánky měly u mnoha z vás za následek vaši ztrátu, protože drtivá většina Mých kněží a duchovních se rozhodla pro nenucený život jako mužové světa a zapomněli, že pro své poslání být pastýři Božího stádce byli vyvolení Otcem.
Ach, kolik kněží a služebníků Církve se Mi ztratilo kvůli světskému komfortu a pro nedostatek jejich oddanosti Evangeliu Mého Syna a učení Církve! Kněz je zástupcem Boha na Zemi, kněz je obrazem Mého Syna, je svrchovaným a věčným Knězem, kněz je duchovní bytostí, do které Bůh vložil Své zalíbení. Kněžská služba je natolik významná, že při konsekraci, kterou během bohoslužby provádí posvěcené ruce kněze, živý Bůh  přichází Sám mezi Svůj lid.
Milovaní synové, být knězem, to je je velká výsada, je to největší požehnání, jaké Bůh seslal na svět. Je to nejdůstojnější povolání, jaké může existovat, neboť kněz je vyslancem Nebes, jehož úkolem je vést Boží lid po cestě spásy.
Milovaní synové, buďte hrdí na to, že jste kněžími, proto noste svá posvátná roucha. Jste pastýři Božího lidu a jakožto pastýři si pamatujte si, že nejste z tohoto světa; Bůh si vás vybíral v mnoha národech, abyste se pro Boží děti i vy stali Cestou, Pravdou a Životem, abyste osvětlovali temnotu tohoto světa a přinášeli Boží slovo do všech koutů Země. Být knězem je tím nejdůležitějším a nejvznešenějším povoláním ze všech povolání tohoto světa.
Milovaní synové, Boží lid vás potřebuje, kráčejte tedy s Pánem a staňte se pro lidi Božími svědky. S hrdostí noste na sobě posvátná roucha a nevycházejte ven na ulici oblečení jako mužové světa, protože takové šaty nejsou vhodné pro Boží služebníky. Společně se Mnou pláčou i Nebesa nad ztrátou tolika z Mých zalíbených synů, kteří se nechali zlákat světskými požitky a zapomněli na závazek, který mají vůči Evangeliu Mého Syna.
Hříchy těla vedou k duchovní smrti mnoha kněží a Božích služebníků. Tento svět a jeho radosti odchýlily od cesty už mnohé pastýře Církve Mého Syna. Mnozí již nečiní zadost svým kněžským slibům poslušnosti, chudoby a čistoty. Můj soupeř je odvádí od kněžského života a vede je k bezstarostnému životu a pohodlí, aby pak uloupil jejich duše. Neplnění kněžských povinností a nedostatek modlitby přivede mnoho kněží do propasti a mnohé duše jsou pak při odchodu z tohoto světa ztracené jenom proto, že od některých z Mých zalíbených synů dostaly špatný příklad.
Proto naléhavě vyzávám všechny Své zaslíbené syny, kteří se odchýlili od cesty, aby co nejdříve začali znovu plnit své kněžské závazky a v zájmu Božího lidu se vrátili ke světlu a na správnou cestu. Děti Moje, modlete se za Mé zaslíbené syny, duchovně adoptujte Mé kněží a neopouštějte je, protože osamělost kněžského života je příčinou mnoha zbloudění. Nebuďte jejich soudci, protože to přináleží jenom Bohu. Pomozte Mi svými modlitbami, přímluvami a půstem, abychom společně zachránili všechny Mé milované, kteří sešli z cesty.
Vaše Matka, Marie, Růže Tajemná.

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Žádné komentáře:

Okomentovat