"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

sobota 24. srpna 2013

OCHRAŇUJTE JE SVÝMI MODLITBAMI

JABEZ - 19.8.2013

Děti Mého Božského Srdce,
radujte se ze Mne. Jsem Všemohoucí JÁ JSEM. Já Jsem. Jsem, Který Jsem.
Otevřete svá srdce. Odevzdejte se Mi. Zřekněte se své svobodné vůle. Žehnejte těm kolem vás důkazy své lásky a soucitu. Neotálejte. Čas je důležitý. Události se vyhrocují po celé Zemi, a vaše srdce jsou stále chladnější. Mnoho zemí světa čeká očista. Moje děti se stávají lhostejnými k mým varováním. Odmítají Mě poslouchat. Odmítají Mé učení a samy se chovají jako bohové. Nedovolím, aby toto pokračovalo. Svrchovaným pánem Svého stvoření budu Já. Všechny bytosti se skloní přede Mnou a budou poslouchat Mé příkazy. Všechny bytosti uznají Můj Majestát a budou Mě uctívat.
Milovaní, už se déle nestávejte obětí satanových machinací. Vytrvejte. Vykořeňte ze svých srdcí a životů všechny podoby hříchu. Za každou cenu se vyhýbejte hříchu, protože hřích vás odlučuje od Mého milosrdenství. Odmítejte hřích. Ti, kteří se dopouštějí navyklých hříchů, projdou očistou. Bude-li potřeba, zbavím je všech věcí.
Přivedu je opět k Sobě a prostřednictvím Svých vyvolených synů a dcer se jim také Sám odhalím. Moji vizionáři vás povedou. Poznáte je podle jejich lásky a poslušnosti k Mé Božské vůli. Modlete se za ně, aby sloužili ve vší pokoře a s vírou. Oni již vědí o velkém pronásledování a díky satanovým přisluhovačům trpí. Chraňte je svými modlitbami. Zůstaňte věrní tomuto pověření.
Zanechávám vám Svůj můj polibek míru. Šalom 
 

Žádné komentáře:

Okomentovat