"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

sobota 20. července 2013

VŠICHNI, KTEŘÍ SE BĚHEM VAROVÁNÍ BUDOU NACHÁZET VE STAVU SMRTELNÉHO HŘÍCHU...

...BUDOU V DUŠI CÍTIT PEKELNÝ OHEŇ A BOLEST ZATRACENÝCH DUŠÍ! 

ENOCH – 16.7. 2013

NALÉHAVÁ VÝZVA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE BOŽÍM DĚTEM

Dítka Mého srdce, Boží pokoj vám všem.
Ten den, kdy budete Mému Otci skládat účty za všechny vaše činy a skutky v tomto světě, je blízko. Dítka, zasvěťte se Mému Neposkvrněnému Srdci, aby váš přechod do věčnosti byl snesitelnější. Všichni Moji oddaní mohou počítat s přímluvou a pomocí Matky, když se ocitnou v přítomnosti Nejvyššího. V době velkého soužení budu Svým pláštěm zahalovat ty Své děti, které se zasvětily Mému Neposkvrněnému Srdci. Toto zasvěcení bude vaším štítem, proto nikdo z Mých zasvěcených se neztratí, žádná ďábelská moc mu nebude moci ublížit. Toto je Můj slib ochrany a pomoci v tomto světě i na věčnosti pro všechny Mé děti zasvěcené Mému Neposkvrněnému Srdci.
Dítka, ti z vás, kteří jste se ještě nezasvětili Mému srdci, učiňte tak co nejdříve, protože čas velkého Varování je velmi blízko. Už víc neodkládejte své zasvěcení a nezapomeňte je rozšířit i na své příbuzné, aby se také oni dostali pod Mou ochranu. Ty z vás, kteří jste již zasvěceni, nyní žádám, abyste je obnovili, a tím zvýšili svou ochranu a zesílili své prosby.
Děti, mnoho duší nevydrží přechod do věčnosti, modlete se za ně, aby mohly činit pokání už v tomto světě a nalezly slitování, když budou zavolány do přítomnosti Boží. Pro jiné duše bude přechod na věčnost velmi bolestivý, protože nepřistoupily k důkladné zpovědi ze svého života. Pro drtivou většinu lidstva, které je vzdálené od Boha, bude průchod do věčnosti jako jejich nejhorší noční můra.
Všichni, kteří se během varování budou nacházet ve stavu smrtelného hříchu, budou v duši cítit pekelný oheň a bolest zatracených duší! Navštíví peklo a dostanou se na to místo utrpení, které by jim přináleželo, kdyby v daném okamžiku zemřeli. Poznají, jaká je bolest duše, kterou působí nepřítomnost Boha, a budou trýzněni démony, kteří jsou příčinou jejich neštěstí. Ubohé duše, nevědí, co je čeká ve věčnosti! A nadále pokračují ve svém šíleném pachtění se za zhýralostí a hříchem tohoto světa, pak přijde Boží volání, a ony budou navždy ztraceny.
Přemýšlejte nad tím, vzpurné děti, navraťte se k Bohu, co nejdříve, teď, dokud ještě stále máte život! Přijďte k některému z Mých vyvolených a vyznejte všechny své hříchy, z hloubi svého srdce čiňte pokání, abyste dosáhli milosrdenství a nemuseli pak naříkat, když nastane čas vašeho soudu. Pospěšte si a dejte do pořádku všechny své účty, protože soud národů je blízko! Už neodkládejte svou spásu, mějte na paměti, že mnozí se už nevrátí na tento svět, a vy můžete být mezi nimi. Znovu vám říkám, učiňte důkladné životní doznání, aby vás Boží spravedlnost mohla ospravedlnit (shledat nevinnými) a abyste po návratu mohli být součástí vyvoleného Božího lidu.
Dítka, přijďte Mě navštívit do Mých svatyní, v nichž můžete obdržet hojné milosti, které vám zítra poslouží při vašem vstupu do věčnosti. Za každou návštěvu, kterou vykonáte v některé z Mých svatyní, obdržíte plnomocné odpustky, které vám poslouží pro vaši spásu. Jako Vaše Matka budu ráda, když vás tam uvidím, a poděkuji vám; když pak sami předstoupíte před Nejvyšší soud, bude vám to připočítáno k dobru.
Čekám na vás ve svých svatyních, ve vaší společnosti Mé srdce poskočí radostí. 
Miluji vás, Neposkvrněné Srdce vaší Matky Marie.

Dávejte ve známost Má poselství, dítka Mého srdce.
http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Žádné komentáře:

Okomentovat