"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

neděle 14. července 2013

PATNÁCT UTAJENÝCH BOLESTNÝCH STRASTÍ JEŽÍŠE KRISTA

K poselství Boží Matky, Matky Spásy, pro Marii Božího Milosrdenství ze dne 1. července 2013 (poselství 835). 
 
Své (do té doby) utajené bolestné strasti vyzrazuje samotný Kristus Pán ústně bl. Máří Magdaleně, zbožné a Boha milující sestře z řádu svaté Kláry (Margherita Martinengo, 1687-1737), která žila v Římě ve velké svatosti a tam i zemřela. Přání této sestry, která tolik toužila dovědět se něco o Jeho utajovaném utrpení, Kristus vyplní, a tak se jí zjevuje a odhalí jí Svých 15 bolestných útrap, které musel vystát v noci před Svou smrtí. 

Kristus jí řekl: 
Židé Mne považovali za nejhoršího člověka, jaký tehdy žil na Zemi. 
Proto 
1. Mi silným provazem svázali nohy a strhli Mne dolů ze schodů do špinavého a páchnoucího sklepení;
2. zbavili Mne Mého oblečení a železnými hřeby Mne bodali na celém těle;
3. kolem těla Mi uvázali lano a smýkali Mnou sem a tam po podlaze sklepení;
4. přibili mne na kus dřeva a nechali Mne na něm viset, dokud jsem se nevysmekl a nespadl na zem. Z této bolesti Mi tekly krvavé slzy. 
5. Přivázali Mne ke kůlu a Mé tělo probodávali různou zbrojí, házeli po Mně kameny a opalovali Mne žhavými uhlíky a pochodněmi;
6. probodávali Mne bodci a kopími, strhávali Mi kůži a maso z těla a z žil; 
7. přivázali Mne ke sloupu a postavili na rozpálený plech; 
8. korunovali Mne železnou korunou a těmi nejšpinavějšími hadry Mi zavázali oči; 
9. posadili Mne na židli z ostrých hřebů, které se zabodávali hluboko do Mého těla;
10. rány Mi polévali tekoucím olovem a smůlou, poté Mě srazili ze židle;
11. aby zvětšili Mé zostuzení a bolesti, do otvorů/trhlinek/ po Mých vytržených vousech Mi zastrkávali jehly a hřebíky;
12. mrštili se Mnou na kříž, ke kterému Mne přivázali tak silně, že jsem téměř nemohl ani popadnout dech;
13. kopali Mne do hlavy, pak se jeden z nich postavil jednou nohou na Mou hruď a trnem z koruny mi probodával jazyk;
14. do úst Mi nalévali tu nejodpornější špínu; 
15. vyjadřovali se o Mně těmi nejhanlivějšími slovy a výrazy; ruce Mi svázali za zády, a pak Mne mnoha ránami, údery a častým šleháním důtkami vyváděli z vězení.“

Poté Kristus řekl: 
Moje milá dcero! Přeji si, abys těchto patnáct dosud utajených bolestí a útrap vyjevila také ostatním, aby mohli o nich rozjímat a uctívat je. Kdo Mi denně z lásky a s oddaností obětuje jedno z těchto dosud neznámých utrpení a pomodlí se následující modlitbu, toho na Soudný den odměním věčnou blažeností: 
Můj Pane a Bože!
Ze své vlastní a nezvratné vůle Tě chci těmito 15 utajenými útrapami a prolitím krve nyní uctívat, chválit a velebit.
Kolik zrníček písku je v moři, tolik obilných zrníček je na poli, tolik stébel travičky na polích a tolik ovoce na stromech, tolik lístečků na větvích, tolik květin na loukách, tolik hvězdiček na obloze, tolik andělů v nebi a tolik tvorstva na Zemi;
tolik tisíc krát budiž ode mne a všech lidí požehnán, pochválen a oslaven 
nejláskyplnější Pán Ježíš Kristus,
Jeho nejsvětější Srdce,
Jeho nejdrahocennější Krev,
Božská oběť svaté Eucharistie,
nejvelebnější Svátost oltářní,
Blahoslavená Panna Maria,
devět sborů přesvatých andělů 
a požehnané sbory svatých,
a to od nynějška až na věky věků.
A rovněž tolikrát toužím Tobě, můj nejdražší Ježíši, poděkovat a sloužit, dát Ti zadostučinění, splatit veškerou potupu a patřit Ti tělem i duší.
Tolikrát také lituji své hříchy a prosím Tě, můj Pane a Bože, o odpuštění. Všechny Tvé zásluhy za mé hříchy, provinění a tresty obětuji Nebeskému Otci a dávám si trvalé předsevzetí, že zlepším svůj život. Prosím Tě o blaženost v hodině smrti a volám k Tobě také o spásu duší v očistci
Tuto oddanost v modlitbě chci obnovovat každý den (každou hodinu) a zůstat v ní až do své smrti. Prosím Tě, dobrotivý a láskyplný Ježíši, stvrď tuto mou srdečnou žádost v nebi a nedovol, aby byla některými lidmi, a o to méně zlým nepřítelem, někdy umrtvena. Amen.“ 

Návrh modlitby, kterou lze obětovat jedno utajené utrpení denně: 
Pane a Bože můj!
Se srdcem naplněným soucitem Ti obětuji utajené utrpení, o němž jsem právě rozjímal/a, jako dostiučinění a na smír za mé hříchy, ale také za obrácení hříšníků a jako výkupné za duše v očistci. Pro zásluhy svého utrpení zachraň, prosím, mnoho duší, zvláště ty, které Tvého milosrdenství potřebují nejvíce. Amen. 
(pro snazší orientaci lze začít podle data v kalendáři: číslo utrpení=kalendářní den 1-15 nebo 16-30) 

Tato (soukromá) pobožnost byla přijatá a schválena Svatou kongregací, ´Sacro Collegio de propagande fide´, a Jeho papežskou Svatostí Klementem XII. (v pontifikátu 1730 – 1740).  

http://kath-zdw.ch/maria/15.geheime.Leiden.html
(meditační ilustrace včetně videa a pdf také tam)

Žádné komentáře:

Okomentovat