"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

pondělí 15. července 2013

JSTE PŘIPRAVENI PŘEDSTOUPIT PŘEDE MNE?

JABEZ – 10.7.2013 

Děti Mého Božského Srdce,
miluji vás věčnou, nekonečnou láskou. JÁ JSEM. Jsem Alfa a Omega. Jsem, Který Jsem, váš Bůh. Otevřete Mi svá srdce. Odevzdejte se bez váhání. Dejte mi svolení, abych vás proměnil na nástroje Svého milosrdenství a lásky pro celé lidstvo. Budu potřebovat mnoho modlitebních válečníků pro práci na Mé vinici.
Každý den Mne mnozí odmítají. Mnozí z nich se stali netečnými k Mým varováním a hledají potěšení těla, potěšení, která pominou. Pokaždé, když někdo odmítne přizpůsobit se, láme to Mé srdce. Milovaní, copak Mi nechcete projevit poslušnost, být poslušní až do smrti? To je touhou Mého srdce. Přál bych si žehnat vám, chci požehnat každého z vás. Mám Své úmysly s vámi se všemi, přesto se ke Mně obracíte zády a honíte se za štěstím, které je pomíjivé. Svou důvěru vkládáte do lidí, ne do Mne. Vkládáte svou důvěru do věcí tohoto světa. Utíkáte od milosrdenství. Satan vás klame, ale vy jste slepí k jeho machinacím.
Milovaní, přijměte do svého života Boží milosti. Moje vůle bude vykonána. Zapomeňte na své záměry. Žijte jen pro Mne. Modlete se bez ustání a každý den se ke Mně přibližujte. Nepřehlížejte Mé pokyny. Před Mýma očima musíte zůstat bezúhonní. Nevíte, kdy se objevíte před trůnem Mé spravedlnosti. Mnozí budou zavolání brzy. Žijte každý den, jako by byl tím posledním. Jste připraveni předstoupit přede Mne? Podívejte se na stav vašich duší. Přede Mnou nemůžete stát poskvrnění. Staňte se čistí. Vaše myšlenky by měly být čiré jako ty Mé. Nekritizujte ostatní. Můžete jim poskytnout radu, ale neubíjejte své bratry a sestry svými slovy. Pokud sejdou z pravé cesty, vaším úkolem je poučit je. V případě, že odmítnou přijmout vaši radu, pak setřeste písek ze svých sandálů a jděte dál. Oni jsou zodpovědní za stav své duše. Oni vědí, že jejich soud je blízko. Vy se postarejte o své vlastní duše. Ty jsou vaším nejcennějším vlastnictvím.
Mnozí to stále ještě nechápou. Mnozí nedokážou ochránit své duše před zkažeností,
před nemorálnosti, před poskvrněním. Lidé brzy poznají, že JÁ JSEM jediným pravým Bohem. Lidé budou přede Mnou klečet a prosit o shovívavost, přesto stále odmítají činit pokání za své hříšné chování. Ti budou ztraceni.
Modlete se, dítka Moje. Modlete se za obrácení a zůstaňte věrné tomuto pověření. S velkorysostí věnujte svůj čas modlitbám. Modlete se za všechny národy Země. Lidská srdce jsou stále chladnější. Přivolávejte Mé milosrdenství. Volejte Mne, abych přišel do vašich srdcí a životů. Přiveďte i ostatní zpět ke stádu. Spoléhám na vás, že vytrváte v tomto dělném úsilí lásky.
Nyní vám žehnám. Zanechávám vám Svůj polibek míru. Shalom

http://jabezinaction.blogspot.cz/2013/07/are-you-ready-to-appear-before-me.html

Žádné komentáře:

Okomentovat