"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

neděle 28. července 2013

BLÍŽÍ SE VELKÝ ROZKOL V MÉ CÍRKVI!


ENOCH - 24. 7. 2013 

NALÉHAVÁ VÝZVA JEŽÍŠE V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI KATOLICKÉMU SVĚTU
 Mé děti, pokoj vám.
Mou církev a Mého vikáře čekají těžké zkoušky. Ve Vatikánu se začíná postupně objevovat kacířská doktrína osvobození, kterou uvádějí do praxe mnozí z Mých kardinálů. Blíží se velký rozkol v Mé církvi! Moji kardinálové jsou rozděleni do dvou táborů, z nichž jeden se kloní k tradicionalismu, ten druhý ve prospěch reformismu. Má církev bude rozdělena a Můj vikář bude muset přijmout obtížná a rázná rozhodnutí, čímž svůj život vystaví ohrožení.
Skandály v Mé církvi budou pro katolický svět ostudou. Bude obnažena její rozkladná hniloba – bude odhalena pedofilie, homosexualita, korupce, zhýralost a církevní zednářství, to vše se dostane na světlo veřejnosti. Kvůli těmto skandálům ztratí svou víru velké množství katolíků, mnoho se jich připojí k rebelům, ale jiní zůstanou věrní papeži a nauce Církve. Můj vikář bude zostouzen a stavěn veřejně na pranýř, což vše je součástí plánu sestaveného s cílem destabilizovat základy Mé církve a způsobit, aby mnozí ztratili víru a odvrátili se od ní.
Mé děti, podporujte Mého vikáře modlitbami, půstem, přímluvami a pokáním. Nevěřte lžím ani plánu zosnovanému se záměrem kompromitovat Mého vikáře. Papeži Františkovi jsem dal charakterové rysy Mého Paula, aby v těchto časech zmatku a odpadlictví dokázal řídit osudy Mé církve. Je položen jako nárožní kámen, aby se pro mnohé stal cestou a spásou a ti ostatní aby o něj klopýtli a upadli.
Skandály v nitru Mé Církve postihnou všechny Mé domy a budou mít vliv na celý svět. Řím se ponoří do chaosu, neposlušnost a anarchie se zmocní Mých posvátných diecézí a Můj vikář bude muset do vyhnanství. Toto bude největší bolest, jakou vytrpí Má církev v této poslední době. Můj vikář bude řídit osud Mé církve z exilu a mnoho kardinálů, biskupů, kněží, řeholníků a řeholnic se stanou mučedníky, protože budou bránit nauku Církve. Jejich krev bude Mou krví, kterou budou očištěni.
Lide Moji, oblékněte se do žíněného roucha, držte půst, modlete se a čiňte pokání, protože Moje církev bude zneužita a poskvrněna mnohými z Mých vyvolených synů, kteří ji včera přísahali věrnost, ale zítra ji zradí a vydají do rukou Mého protivníka. Veškeré zmatení v nitru Mé církve bude využito Mým odpůrcem na to, aby se posadil na Petrův stolec a rebely byl prohlášen za očekávaného mesiáše.
Mé děti, nevěnujte žádnou pozornost této kampani zaměřené proti Mému vikáři a na jeho zneuctění, mějte stále na paměti, že vše je součástí zednářského plánu na zničení Mé církve. Podpořte Mého vikáře, aby zůstal pevný proti útokům, které teprve začnou a povedou k rozkolu v Mé církvi a u milionů duší ke ztrátě jejich víry.
Základy Mé církve se budou otřásat, ale síla modlitby Mých věrných dětí a moc Mého Svatého Ducha ji udrží tak pevnou, že brány pekelné ji nepřemohou. Mnozí z Mých vyvolených (milovaných) děti se ke Mně obrátí zády a opustí Mé domy, aby se připojily k rebelům, a zřídí nové chrámy, ve kterých už ale Já nebudu. Mé domy budou na nějaký čas uzavřeny, ale pak se jich násilím zmocní rebelové, kteří jsou ve službách Mého protivníka, a budou pošpiněny. Vše se změní. Mé domy již nebudou Mými příbytky, stanou se polyteistickými centry, kde budou uctívat pohanské bohy. Mé zbylé kostely budou těmi místy, v nichž budu přebývat, tam Mne najdete a společně vybudujeme chrám nový, skromný, prostý, chudý a věnovaný zcela službě Mého lidu. Moje milovaná Církev se zkrášlí a bude oblečená jako nevěsta před setkáním se svým Zachránceem (Spasitelem).
Pokoj vám zanechávám, Svůj pokoj vám dávám.
Čiňte pokání, neboť se přiblížilo Boží království.
Váš Učitel a Pastýř, Ježíš v Nejsvětější Svátosti.  
Předávejte Má poselství spásy celému lidstvu.

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Žádné komentáře:

Okomentovat