"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

úterý 16. července 2013

194. JÁ JSEM

MARIE BOŽÍ PŘÍPRAVY SRDCÍ – 5. 7. 2013 

Mé dítě. Mé drahé dítě. Piš, dcero Moje. Já, Ježíš, jsem tu s tebou. Miluji tě, Moje maličká, a Já zde vždy budu pro tebe, dítě Moje. Buď silná a vytrvej, protože s tebou a tvou rodinou mám skvělé záměry.
Budeš v úžasu a s tebou bude žasnout také mnoho dalších, protože až přijde čas, dám vám najevo, kvůli čemu jste se narodili a co Bůh, Náš Otec, pro vás už předem ustanovil.
Ano, Mé dítě. Tato doba bude krásná a Já, Moje tolik milovaná dcero, se na ni už předem velice těším. Budete šťastnými dětmi a při Mně, v Mém království, se vám bude konečně dařit vskutku dobře. Jen všichni vydržte a rozšiřujte Mé svaté Slovo, protože je zapotřebí zachránit ještě mnoho duší.
Mé srdce je plné smutku a utrpení kvůli těm, kteří nepůjdou se Mnou. Velice truchlím nad jejich dušemi, protože už nyní vidím jejich utrpení a trýzeň, kterou budou zažívat.
Miluji vás, děti Moje, a nechci přijít ani o jednoho z vás, ale musíte se doznat ke Mně, k vašemu Ježíši, a dát Mi svůj souhlas. Už jedno jediné Ano změní váš život. Věřte a mějte důvěru. Moje slovo je svaté. Miluji každého z vás.
Váš milující Ježíš. Spasitel všech Božích dětí.

Mé dítě, dcero Moje. Naše děti musí brát Naše slova vážně. Musí je přijímat do svých srdcí a nebránit (se tomu), aby jimi zcela prostupila. Jen tak může být osvícen také jejich duch, a oni poznají pravdu Našeho slova.
Mé dítě. Řekni Našim dětem, že času na pokání už není nazbyt. Musí připravit své duše na Mého Božského Syna, jinak nebudou moci snést Jeho přítomnost, protože Můj Syn je ryzí Láskou stejně jako Já, a působením této Lásky budete plakat, když k vám přijde, aby vám ukázal, co musíte změnit.
Moje děti. Jak se chcete před Něj postavit, nebudou-li vaše duše čisté? Pro mnohé z vás to bude hrozné, jestliže své duše nepřipravíte a nezměníte svůj život. Litujte už nyní všeho, co jste udělali špatně, a obraťte se ke Mně. Já, váš Božský Otec, vám odpustím všechny hříchy kromě blasfemie, rouhání, kterým  "celebrity" vašeho dnešního světa uvalují na sebe vinu, proto nikdy nemluvte proti Mému Synu, nikdy ani proti Mému Ducha Svatému, protože ten, kdo tak činí, Mne poskvrňuje špínou, Mne, Jenž Jsem Vším, Alfou i Omegou, počátkem a koncem, Tvůrcem všeho bytí, Všemohoucím Otcem všeho a všech, neboť Můj Syn, to Jsem Já, a Můj Svatý Duch, to Jsem také Já. JÁ JSEM Bůh, jediný Pravý a Všemohoucí Stvořitel, váš Otec. Já jsem Láska, JÁ JSEM.
A tak se nikdy nedopouštějte rouhání, protože k tomu nesmí docházet, a vás,
vlci v rouše beránčím“, varuji, protože vaše dny jsou sečteny. Velice brzy to poznáte, ale pak už bude příliš pozdě. Nezatěžujte se ještě více hříchem a čiňte pokání za své hanebné činy. Ten, kdo udělá něco Mým dětem, kdo se na nich proviní a neolituje toho z hloubi svého srdce, ten bude zakoušet Mé trestání stejně jako všichni, kteří se domnívají, že dokáží žit své životy beze Mne a proti Mně, že mohou žít na úkor jiných, v nemorálnosti, násilí a bez lásky v srdci.
Proto čiňte pokání a obraťte se dříve, než bude příliš pozdě, a těšte se na Mou Všemohoucí Lásku, jež odpouští a vyléčí každou ránu, kterou nosíte v srdci, i každou ránu, kterou jste přivodili jiným.
Navraťte se ke Mně, k vašemu Otci, Jenž vás velice miluje, a Má radost bude veliká.
Velice vás miluju.
Váš Nebeský Otec, Stvořitel všech Božích dětí.

Mé dítě, dávej toto na vědomost. Miluju tě. Tvá Matka na Nebesích.

http://www.dievorbereitung.com/#!botschaft-nr194/c6cg

Žádné komentáře:

Okomentovat