"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

neděle 21. července 2013

POSELSTVÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Jeho milované dceři MARII SVĚTLA - 10. 7. 2013

Moje milované děti,
Můj lid nebude poražen rukou nepřítele víry. Bude sice veden do pokušení, ale nebude přemožen, protože Já „ JSEM, KTERÝ JSEM".
Budou-li Mé děti žít v Mé lásce a nezapomenou na své bratry a sestry, kteří žijí v nevědomosti, Já budu nad těmi Svými držet Svou ochrannou ruku, aby nebyli sraženi. Moje cesty nejsou nikdy příliš úzké pro toho, kdo má víru, ale ten, kdo nemá dost víry, pro toho nebudou nikdy dost široké.
Lidé Moji milí, co vám to dělají ti mocní, že upadáte do těch největších chyb (hříchů) a nevidíte, co děláte?
Moje milované děti, vědomí moderního člověka je tak omezené, že Mě uráží dívat se neustále na to, jak jedná a ještě se ze svých činů těší, aniž by si uvědomil, že jsou špatné.
Lide Můj, Mé milované děti, otevřete Mi dveře svého srdce, abych vás mohl osvěžit Svým slovem a abyste poznali Mou lásku v každém z Mých slov, které vám posílám; abyste si dokázali uvědomit, kolik toho musíte (na sobě) změnit, máte-li nést plody věčného života.
Vybízím vás k aktivní víře, abyste se neustále snažili a jasným zrakem poznali ten okamžik, ve kterém vás neopustím, v němž však Můj lid nad sebou spatří ruku svého Pána, a tak nebude moci být sražen.
Musíte být učenliví, rozšiřovat své vědomí a obnovovat svého ducha. Mé výzvy musíte brát vážně a také musíte se Mnou udržovat neustálý kontakt, jenž nebude ani na jedinou chvíli přerušený, aby nás nemohlo vůbec nic rozdělit. Jenom ať všechno, co se bude dít, posiluje (duchovní) výzbroj Mého lidu, aby ho útoky nezlomily.
Duch lidstva musí zůstávat ve spojení s Mým Božstvím, aby nekonal proti Mé vůli. Toto spojení se však nepovede dosáhnout, jestliže nevzejde z Mé ruky a pokud Mne nepozvete, abych byl po vašem boku při každém vašem jednání, při každé činnosti, kterou budete konat s vědomím, že ve vás přebývám Já a že nepřipustím žádné jednání proti Mé vůli.
Obracejte se na Mou Matku, Ona se bude za vás přimlouvat a Ona vás bude doprovázet na vaší cestě.
Stádce Moje, věda se stala pokrokem namířeným proti samotnému lidstvu, o čemž poskytnou důkazy nastávající zkoušky, a to jedna za druhou. Soužení dolehne na lidstvo natolik vytrvale , že člověk bude mít pocit, že už nemůže dál. Zapomíná, že má Matku, která ho miluje, avšak on ji neuznává tak, jak ho uznává Ona: je to Moje Matka, která ho miluje.
Moje Církev se dostane do velké krize, modlete se za Mou Církev. Těch, kteří budou silní a nenechají se zmást, bude jenom několik.
Nezapomeňte, že Já budu přebývat s vámi (ve vás). Hledejte Mě, Já zůstanu stále přítomen v Eucharistii. Duch potřebuje potravu. Proto každý, kdo Mne přijímá uvědoměle, ať Mne přijímá co nejčastěji, aby tímto způsobem mohl začít rozšiřovat společenství se Mnou na všechny tvory. Neexistuje žádný čin, který by nepřinesl plody, žádný skutek nezůstává osamocen.
Mor se šíří dále... postupuje tiše, jako zloděj v noci; buďte ve střehu.
Člověk se musí zcela obnovit, protože jeho duch je uzamčený v tepu a rytmu všeho světského, aby vašemu vědomí zabránilo v jeho snažení korigovat vás a vést.
Lidstvo je a bude očištěno, teprve pak Mne může být hodno. Bude vidět své hříchy i nesplněné závazky, jakož i plody, které přineslo, včetně toho ovoce, které přestalo přinášet (nechalo seschnout). Každému bude na okamžik nastaveno zrcadlo a každý dostane příležitost k pokání. Ti, kteří zesměšňovali Varování zvěstované Mou Matkou, teprve když uslyší, jak se po obloze šíří ticho a burácení, poznají, že se dostavilo Varování a že se to bude dít ku prospěchu všech duší.
Uvidíte velké pustošení. Jedna zbraň bude lidstvu působit škody a rozpoutá vážnou krizi. Bude to zmatení, v něž doufá nepřítel duší, aby se mohl zmocnit toho, co je Mé: duší.
Vy jste Mým lidem, Já se vás nevzdám. Pošlu vám muže víry, který vám pomůže setkat se se Mnou. Neztrácejte víru. Moje církev pluje po rozbouřeném moři, ale loď zůstane pevná.
Nebojte se, Moje láska, to je síla a nevyčerpatelný zdroj ctností a milostí.
Přijďte blíž a staňte se Láskou, jež bude podobou Mé Lásky.
Žehnám vám, miluji vás. Váš Ježíš Kristus.

Svatá Marie, bez poskvrny počatá.
Svatá Marie, bez poskvrny počatá.
Svatá Marie, bez poskvrny počatá.

http://www.revelacionesmarianas.com/luz_de_maría.htm

Žádné komentáře:

Okomentovat