"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

úterý 9. července 2013

ŽIVOT JE BOŽÍM DAREM

ENOCH  - 7. července 2013 
 
VŠECHNY METODY POTRATŮ VYTVOŘENÉ ČLOVĚKEM JSOU VÁŽNÝM ÚTOKEM PROTI ZÁKONŮM STVOŘENÍ A KODEXU BOŽÍ LÁSKY! 
  
MARIA, RŮŽE TAJEMNÁ, NALÉHAVĚ VÝZÝVÁ LIDSTVO

Dítka Mého srdce, Boží pokoj vám.
Toto zvrácené a hříšné lidstvo dává přednost smrti před životem. Proč je každý den tak mnoho Mých nevinných dětí zabíjeno v lůnu bezcitných matek? Ó, vy matky bez svědomí, které je ve svém břiše zabíjíte v naději, že prolomíte koloběh života, který stvořil Bůh! Pravím vám, pokud toho nebudete litovat a neučiníte pokání, na věčnosti bude vaším příbytkem břicho pekla.
Všichni z těch vládců a zákonodárců, odborníků v zdravotnictví nebo lidí, kteří nepřímo nebo dokonce přímo podporují vyvolávání potratů nebo praktikují potratové metody, všichni jsou stejně vinni, a pokud neučiní pokání a nenapraví se, obdrží také svou odplatu na věčnosti. V propastných hlubinách pekla bude pláč a skřípění zubů za všechno zlo, které způsobili na tomto světě!.
Chci vám říci, hříšné lidstvo, že cyklus života začíná v tom okamžiku, kdy je ženské vajíčko oplodněno. To znamená v tom momentu, když Duch svatý začne dávat nové lidské bytosti tvar. Pak jakékoliv narušení nebo manipulace s cyklem života je protiBožím zákonům, které jsou neměnné, které jsou správné (přímočaré) a které nesmí být měněny žádnými zákony ani lidským myšlením/uvažováním. Každé přerušení (zastavení), které je učiněno od okamžiku početí, je zločinem proti životu a zákonům, jimiž je život řízen. Je to těžký hřích proti Božím přikázáním, zejména když ve Svém pátém přikázání přímo říká: nezabiješ!
Co lidstvo nepovažuje za hřích, však pro Boha hříchem je. Zákony lidí jsou nedokonalé, protože neberou v úvahu Boží přikázání, jež jsou božskými zákony, které řídí (spravují) životy lidí. Život musí být respektován jako Boží dar od okamžiku, kdy byl počat.
Všechny metody potratů vytvořené člověkem jsou vážným útokem proti zákonům stvoření a proti (etickému) kodexu Boží lásky.
Člověk nemůže libovolně přerušovat cyklus života a stavět své zákony nad zákony Boží. Kdo si myslíte, že jste, vy synové z hlíny, když manipulujte s Božími zákony a jednáte, jako byste byli bohové?! Vaše arogance bude vaším nejhorším trestem, a díky tomu navěky zemřete.
O, lidé, vstupte si do svědomí a obraťte se k Bohu, nemanipulujte s životem, který je dílem Stvořitele, aby vás pak Jeho božská spravedlnosti nemusela trestat!. Dcery Jeruzalémské, zakrývejte svou nahotu, přestaňte hřešit! Přemýšlejte nad tím a respektujte život, jenž je Božím dílem! Je to ve vaše lůno, v němž vzniká život. Nezabíjejte v něm život a něčiňte z něj svou arogancí živý hrob. Pamatujte si: ve věčnosti vládne Boží spravedlnosti. A právě spravedlnosti Boha a Jeho nejvyšší soud bude posuzovat vaše činy v tomto světě, a pokud nebude činit pokání a nenapravíte se, ujišťuji vás, že Jeho trestem pro vás bude věčná smrt!
A tak, lidé, nechte si to projít hlavou, doržujte Boží přikázání, abyste zítra měki zajištěný věčný život.
Vaše Matka María, Mystická Růže.
Předávejte Má poselství celému lidstvu

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html


Žádné komentáře:

Okomentovat