"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

středa 24. července 2013

ČEKÁ VÁS VELKÉ ČIŠTĚNÍ

JABEZ – 22. 7. 2013

Děti Mého Božského Srdce,
slyšte Mě. Já Jsem. JSEM, KTERÝ JSEM. Já Jsem Alfa i Omega. Radujte se ze Mne. Mám pro vás Své plány. Otevřete nyní svá srdce. Odevzdejte se Mi. Odevzdejte všechny své starosti k Mým nohám a důvěřujte Mi. Přeji si vše, co je dobré pro vás. Dejte mi svolení, abych vás nyní poučil.
Milovaní, před Mýma očima musíte zůstat bez úhony. Vyhledejte Mé posvěcené syny. Vyznejte jim svá provinění a napravte své hříšné chování. Už Mne dále neurážejte. 
V nastávajících dnech dojde k velkému čištění. Mnohé z Mých dětí Mne stále odmítají, ale Já udělám vše, co je v Mé moci, abych je dostal zpět do stáda.
Dítka Má, proč se opíráte o vůdčí existence, čímž na sebe a celé své pokrevní příbuzenstvo přivoláte Můj hněv ? Neuvědomujete si, jak je důležité, abyste Mně působily radost vším, co děláte? Jen Mně musíte dělat radost a vaším přáním musí být velebení Mého Nejsvětějšího Jména. Neodchylujte se od cesty spravedlnosti. Ti, kteří vedou ostatní k hříchu, budou Mou rukou káráni. Žijte, jako svatí. Nepodporujte hřích v žádné podobě. Neodvracejte své pohledy na druhou stranu a nepředstírejte, že v Mých očích je vše v pořádku.
Milovaní, budu vás trestat, budu-li muset. Poslouchejte Mě. Má přikázání musí být respektována všemi Mými dětmi. Z této zásady neexistují žádné výjimky. Všechna přikázání se musí dodržovat. Jejich nedodržení bude mít za následek mnoho zkázy (destrukce). Dejte na varování. Zamyslete se nad těmito slovy.
Miluji vás neskonalou láskou, ale Má láska Mě také nutí, abych vás s láskou káral. Čeká vás velké čištění.
Žehnám vám, milovaní. Zanechávám vám Svůj polibek míru. Shalom.

Žádné komentáře:

Okomentovat