"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."
(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

neděle 25. srpna 2013

MODLITBA PRO PĚT PRSTŮ

KÁZÁNÍ OTCE NIKA PŘI JEDNÉ PÁTEČNÍ ČERVENCOVÉ MŠI SVATÉ 

Misionářský kněz přijel do jednoho hotelu a nechal uspořádat mši svatou. Všiml si při ní, že jedna uklízečka je velmi smutná. Kněz zjistil, že žena je indiánka se smutným životním příběhem. Po mši svaté za ním ta indiánka přišla a chtěla radu, co má dělat. Neumí se modlit a navíc si ani moc dlouhou modlitbu nezapamatuje. Kněz jí povídá: „Mám pro vás motlitbu pro pět prstů: Bože, dej, ať poznám sebe. To se modlete každý den, já za týden sem znovu přijdu a pak se uvidí.“ O týden později misionář skutečně přišel do stejného hotelu a opět odsloužil mši svatou. Ještě předtím se ptal po indiánce a recepční mu odvětil: „Víte, ta žena je ještě smutnější. Asi ji budeme muset propustit.“ Po mši svaté přišla indiánka za knězem a povídá: „Otče, modlila jsem se tu modlitbu, jak jste mi řekl. Zjistila jsem, že jsem strašně špatný člověk a trápím se kvůli tomu.“ Kněz jí odvětil: „Teď už se to nemodlete. Mám pro vás jinou modlitbu. Taky pro pět prstů: „Bože, dej ať poznám Tebe.“ Misionář odcestoval a do stejného místa se vrátil až o několik let později. Šel na mši svatou, které se zúčastnilo spousta mladých i starších lidí. Když se misionář ptal místního kněze, jak to udělal, dozvěděl se, že za to může nějaká indiánská žena. Po mši svaté za misionářem přišla žena, které kdysi radil motlitbu pro pět prstů. „Otče, asi si na mě nepamatujete. Tenkrát jste mi poradil motlitbu pro pět prstů. Modlím se ji každý den. Od té doby se snažím co nejvíce evangelizovat, tedy poznat Boha a zvěstovat ho dalším lidem.“
I my se můžeme modlit motlitbou pro pět prstů. Nejprve: 

Bože dej ať poznám sebe
A pak: 
Bože, dej ať poznám Tebe. Ať jsme ochotní spolupůsobit na Tvém plánu spásy. Amen.

http://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2009070051


sobota 24. srpna 2013

RADOST Z HOSPODINA BUDE VAŠÍ ZÁŠTITOU

NEHEMJÁŠ 8, 8-18
...
Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemjáš, který byl místodržícím, a kněz Ezdráš, znalec Zákona, a levité, kteří vysvětlovali lidu Zákon , řekli všemu lidu:
Dnešní den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu. Netruchlete a neplačte.“ Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova Zákona.
Dále jim řekl:
Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a posílejte dárky těm, kdo nemají nic připraveno. Dnešní den je zajisté svatý našemu Pánu. Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou.“
Také levité utěšovali všechen lid:
Utište se. Dnešní den je svatý, netrapte se!“
I rozešel se všechen lid, aby jedli a pili a posílali dárky; uspořádali velmi radostnou slavnost , protože porozuměli slovům, která jim byla zvěstována.
Na druhý den se pak shromáždili představitelé rodů ze všeho lidu, kněží a levité ke znalci Zákona Ezdrášovi, aby si vyložili slova Zákona. Našli totiž zapsáno v Zákoně, jejž Hospodin vydal skrze Mojžíše, že Izraelci mají při slavnosti v sedmém měsíci sídlit ve stáncích a vyhlásit a rozhlásit ve všech svých městech a v Jeruzalémě:
Vyjděte na hory, přineste větve oliv šlechtěných i planých i myrtové a palmové a jiných listnatých stromů, abyste mohli udělat stánky, jak je psáno.“
Lid vyšel, přinesli větve a udělali stánky, každý na své střeše nebo na dvorku i na nádvořích Božího domu, na prostranství u Vodní brány a na prostranství u Efrajimovy brány. Celé shromáždění těch, kdo se vrátili ze zajetí, si udělalo stánky a sídlili v nich, což Izraelci nedělali od dob Jozua, syna Núnova, až do onoho dne.
Byla z toho převeliká radost. Z knihy Božího zákona se četlo den co den, od prvního až do posledního dne. Po sedm dní slavili slavnost. Osmého dne bylo slavnostní shromáždění, jak je ustanoveno. 

 http://www.biblenet.cz/app/b?book=Neh&no=8&_sourcePage=NbICKUtBMaGmBXVWLScTXw%3D%3D&__fp=pVvS33JDEGgJzbIi4C-o7Q%3D%3D
 

MODLETE SE ZA MÉHO SYNA FRANTIŠKA, VAŠEHO PAPEŽE

JABEZ - 20.8.2013
 
Děti Mého Božského Srdce,
Já Jsem. Jsem Všemohoucí JÁ JSEM. Já jsem Alfa i Omega. Poslouchejte Mě. Toužím přebývat ve vás. Otevřete srdce svému Bohu. Otevřete svá srdce Mně. Odevzdejte se. Oddejte se Mně. Dejte Mi svolení pečovat o vás. Vaše srdce i vaše životy potřebují důkladné léčení. Svět se stal velice chladným místem, stal se lhostejným k Mým mravům (cestám). Miliony jsou ztraceny.
Milovaní, nyní vás žádám, abyste se modlili za Mého syna Františka, vašeho papeže. Bude potřebovat vaši podporu . Musíte ho chránit svými přímluvnými modlitbami. Musíte pokleknout přede Mnou a žádat, aby se do jeho duše každý den vlévalo Mé požehnání. Jeho zmocnění je velice důležité pro obnovení Mé Církve. Podporujte ho ve vší poslušnosti a důvěřujte Mi. Já se postarám o zbytek.
Zanechávám vám Svůj polibek míru. Shalom

OCHRAŇUJTE JE SVÝMI MODLITBAMI

JABEZ - 19.8.2013

Děti Mého Božského Srdce,
radujte se ze Mne. Jsem Všemohoucí JÁ JSEM. Já Jsem. Jsem, Který Jsem.
Otevřete svá srdce. Odevzdejte se Mi. Zřekněte se své svobodné vůle. Žehnejte těm kolem vás důkazy své lásky a soucitu. Neotálejte. Čas je důležitý. Události se vyhrocují po celé Zemi, a vaše srdce jsou stále chladnější. Mnoho zemí světa čeká očista. Moje děti se stávají lhostejnými k mým varováním. Odmítají Mě poslouchat. Odmítají Mé učení a samy se chovají jako bohové. Nedovolím, aby toto pokračovalo. Svrchovaným pánem Svého stvoření budu Já. Všechny bytosti se skloní přede Mnou a budou poslouchat Mé příkazy. Všechny bytosti uznají Můj Majestát a budou Mě uctívat.
Milovaní, už se déle nestávejte obětí satanových machinací. Vytrvejte. Vykořeňte ze svých srdcí a životů všechny podoby hříchu. Za každou cenu se vyhýbejte hříchu, protože hřích vás odlučuje od Mého milosrdenství. Odmítejte hřích. Ti, kteří se dopouštějí navyklých hříchů, projdou očistou. Bude-li potřeba, zbavím je všech věcí.
Přivedu je opět k Sobě a prostřednictvím Svých vyvolených synů a dcer se jim také Sám odhalím. Moji vizionáři vás povedou. Poznáte je podle jejich lásky a poslušnosti k Mé Božské vůli. Modlete se za ně, aby sloužili ve vší pokoře a s vírou. Oni již vědí o velkém pronásledování a díky satanovým přisluhovačům trpí. Chraňte je svými modlitbami. Zůstaňte věrní tomuto pověření.
Zanechávám vám Svůj můj polibek míru. Šalom 
 

POROUČELI JSME VĚTRU, DEŠTI...

Výňatek z poselství Varování MBM č. 880 ze dne 14. 8. 2013: 

.......... Pokud uctíváte Mou Matku, musíte navštěvovat Její svatyně a tam Jí vzdávat hold. Ti, kteří Mě milují, půjdou za Ní. Nikdy nesmí připustit, aby dvořanstvu (nejvyšším kruhům) nepřátel Mé Církve bylo umožněno poroučet Mojí Matce. ...“
http://www.thewarningsecondcoming.com/when-you-honour-my-mother-you-must-visit-her-shrines-and-pay-homage-to-her-there/ 

Důvod tohoto napomenutí?
Podle zprávy Giuseppe Nardiho ze dne 14. 8. 2013, převzaté z internetové stránky světoznámého poutního místa v Portugalsku, papež František zasvětí 13. října 2013 svět Matce Boží, Naší Paní z Fatimy. Za tím účelem bude slavná socha Panny Marie převezená z Fatimy do Říma.
(Podrobný časový rozpis včetně míst, na která bude socha PM přemisťována i během slavnosti, lze najít na oficiálním webu RV.)
Jak známo, ve Fatimě se v roce 1917 zjevila Panna Maria třem dětem. Ke zjevením docházelo od 13. května do 13. října, jednou měsíčně tentýž den. Jestliže 13. května 1917 předala Panna Maria tři proroctví, dnes známá jako „fatimská tajemství“, třem pasáčkům, při jejím posledním zjevení v říjnu to byly už desetitiísce věřících, kteří sledovali „sluneční zázrak“. Od začátku těchto zjevení je ve Fatimě 13. den každého měsíce dnem uctívání Panny Marie.
V roce 1942, v polovině druhé světové války, papež Pius XII. na přání Matky Boží ve Fatimě zasvětil svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Letos 13. května, tj. v den 96. výročí prvního zjevení Panny Marie, zasvětil (dnes už emeritní) patriarcha Lisabonu, kardinál José da Cruz Policarpo, pontifikát papeže Františka Panně Marii z Fatimy, čímž tento kardinál splnil výslovnou žádost papeže, který byl březnu, rovněž 13., zvolen za novou hlavu katolické církve.
...
Překlad podle

pátek 23. srpna 2013

VELMI BRZY POZNÁTE MOU SPRAVEDLNOST, BEZBOŽNÉ NÁRODY, MOJE POLNICE VÁM BUDOU ZNÍT DNEM I NOCÍ A VY ZAKUSÍTE MŮJ SPRAVEDLIVÝ HNĚV!

ENOCH - 19 8. 2013

NALÉHAVÁ VÝZVA JEŽÍŠE, SPRAVEDLIVÉHO SOUDCE HŘÍŠNÝCH NÁRODŮ

Lidé dobré vůle, pokoj vám.
Hříchy těla ovládly drtivou většinu lidstva. Požitkářství, vlastnit a ovládat, to jsou cíle, které mnozí z vás sledovali. Ubohá stvoření, taková marnost nad marnost, a přitom duše mrtvé; jste mrtví a chodíte jako bloudící stíny! Bohové tohoto světa, nosíte v sobě věčnou smrt!
Všechno je infikováno, Mé stvoření je zahaleno černým pláštěm zla a hříchu. K věčnému zatracení jsou odsouzeni ti, kteří zneužívají Mé děti, kteří nechávají krvácet Můj lid a prolévají krev Mých neviňátek, pro ty bylo by lepší, kdyby se nebyli narodili!
S veškerou váhou Svého spravedlivého hněvu ztrestám všechny národy, které schvalovaly zákony namířené proti životu, mravnosti a spravedlnosti! Kvůli Mému stvoření Mne spaluje starostlivost (žárlivost); už více nedopustím tolik bezpráví, tolik nemorálnosti a tolik hříšnosti; pohár Mé trpělivosti už přeteká!
Na hříšné národy se velice brzy snese Můj spravedlivý hněv, pak budete vědět, že Já Jsem, Který Jsem, Pán národů, Vládce vesmíru, Jediný a Pravý Bůh. Vševidoucí a Vševědoucí, Jenž vše sleduje a každému zaplatí podle jeho skutků. Běda vám, hříšné národy, protože stejnou intenzitou, s jakou jste vy porušovali Má přikázání, nyní na vás dopadne Můj spravedlivý hněv! Jen nadále hřešte a dále rozmnožujte nespravedlnost, pak o to více uspíšíte své zničení! Říkám vám, že Sodoma a Gomora zažije v soudný den více shovívavosti než vy.
Mé věrné děti, které žijí v některé z těchto zemí, dostanou před jejich potrestáním upozornění, aby z nich odešly, stejně jako jsem varoval Lota a jeho rodinu. Oheň z nebe padne na tyto země a nenechá v nich kámen na kameni; (ty národy) zmizí z povrchu země a nikdo si na ně nevzpomene. Velmi brzy poznáte Mé spravedlivé rozhořčení, hříšné národy, Mé polnice budou nad vámi znít dnem i nocí, a vy zakusíte Můj spravedlivý hněv. Vaše ničení mi nepůsobí radost; pokud však budete činit pokání a obrátíte se ke Mně dříve, než nadejde čas Mé spravedlnosti, ujišťuji vás, že vám odpustim. Pamatujte si, že Já jsem trpělivý a shovívavý, nerozhněvám se rychle a oplývám Milosrdenstvím, jestliže ke Mně přijdete s pokorou a kajícným srdcem. Jsem také spravedlivým Soudcem, který vám nedovolí, abyste pokračovali v ničení Mého stvoření a porušování Mých přikázání.
Milujete Mne pro Mou Lásku, Milosrdenství a trpělivost, jenomže pro Mou Spravedlnost se Mne obáváte. Koho tedy chcete poznat – Boha Milosrdenství nebo Boha Spravedlnosti? Nejlepší bude, když se rozhodnete jednou provždy, už nyní, ještě než přijdu jako Spravedlivý Soudce, abyste zítra nekvíleli.
Chvála Bohu! Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. Ovinuly mě provazy smrti, zachvátily mě dravé proudy ničemníka, provazy podsvětí se kolem mne stáhly, dostihly mě léčky smrti.V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu. (Žalm 18, 4 - 7). Žalm ochrany pro dny Boží spravedlnosti.
Dávejte Má poselství ve známost, semena Boha Izraele.


čtvrtek 22. srpna 2013

PÁTER G. AMORTH O BENEDIKTU XVI.

PÁTER AMORTH - POSLEDNÝ EXORCISTA
Výňatek z knihy
…..
Giovanni, Marco, vidíte?" hovoria obidve ženy posadnutým. „Dokázali sme to. O chvíľu príde pápež a my budeme v jeho blízkosti."
Neodpovedajú. Sú ticho. Zdá sa, že tí, ktorí ich posadli (ide o dvoch rozdielnych démonov), začínajú chápať, kto príde o chvíľu na námestie. Je desať hodín. Spod oblúka zvonov vychádza biely džíp. Sú na ňom traja muži. Vodič, stojaci pápež a vedľa neho sedí jeho sekretár Mons. Georg Gänswein.
Obe ženy sa obrátili k Giovannimu a Marcoví. Inštinktívne ich podopreli. Obaja sa totiž začínajú nezvyčajne správať.
Giovanni sa trasie a škrípe zubami.
Ženy vedia, že v tele Giovanniho a Marca niekto začína reagovať. Niekto, kto sa každou minútou stáva viac a viac nepokojným.
Giovanni, snaž sa ovládať," hovorí jedna zo žien.
Ovládaj sa, Giovanni. Nenechaj sa premôcť. Reaguj. Vydrž."
Druhá žena hovorí rovnaké slová Marcoví.
Zdá sa, že Giovanni ženu nepočúva. Otočí sa a pomaly hovorí:
Ja nie som Giovanni." Ten hlas znie, akoby prichádzal z iného sveta.
Žena už nič viac nehovorí. Vie, že s diablom môže hovoriť iba exorcista. Ak by to urobila, bolo by to veľmi riskantné. Preto zostane ticho a obmedzí sa len na držanie Giovanniho, ktorý je v tej chvíli úplne v rukách démona.
Džíp krúži po celom námestí. Obidvaja posadnutí sa sklonili až po zem. Búchajú si hlavou o dlažbové kocky. Švajčiarska garda ich sleduje, ale nezasahuje. Sú zvyknutí na podobné scény? Možno áno. Možno aj v iných prípadoch videli reakcie posadnutých v prítomnosti pápeža.
Džíp dlho prechádza pomedzi sektory. Nakoniec vyjde až na vyvýšený priestor pred bazilikou a zastaví pár metrov od jej hlavného vchodu. Pápež vystúpi z auta a pozdravuje osoby v prvom rade.
Giovanni a Marco začínajú spoločne zavýjať. A zavýjajú veľmi silno.
Svätosť, svätosť, tu sme!" kričí na pápeža jedna zo žien, snažiac sa pritiahnuť jeho pozornosť.
Benedikt XVI. sa obracia, ale nepribližuje sa. Vidí obe ženy a vidí aj dvoch mladíkov na zemi, ktorí kričia, trasú sa a z úst im vychádza pena. Vidí nenávistný pohľad obidvoch mužov. Pohľad namierený priamo proti nemu.
Pápež sa nenechá zmiasť. Pozerá doďaleka. Zdvihne ruku a žehná. Pre oboch posadnutých to znamená silnú ranu. Je to ako rana bičom po celom tele, a to až tak, že oboch odhodí asi tri metre dozadu na zem. Teraz už viac nekričia. Iba plačú. Počas celej audiencie stonajú. Keď pápež odíde, precitnú. Nepamätajú si nič.
Satan sa veľmi bojí Benedikta XVI. Jeho sväté omše, jeho požehnania, jeho slová sú ako veľmi silné exorcizmy. Neviem o tom, žeby Benedikt XVI. vykonával exorcizmy. Napriek tomu verím, že celý jeho pontifikát je jedným veľkým exorcizmom proti satanovi. Účinným. Mocným. Veľký exorcizmus, ktorý by mohol veľa naučiť biskupov a kardinálov, ktorí neveria. Akokoľvek, budú sa musieť zodpovedať za svoje pochybnosti. Neveriť, a predovšetkým nemenovať exorcistov tam, kde sú potrební, je podľa mňa vážnym hriechom, smrteľným hriechom.
To, ako Benedikt XVI. prežíva liturgiu, jeho rešpektovanie pravidiel, jeho strohosť aj jeho postoj, to všetko je veľmi účinné proti satanovi. Liturgia, ktorú celebruje pápež, má veľkú moc. Satan je ranený vždy, keď pápež slávi Eucharistiu.
Satan sa veľmi bál Ratzingerovho zvolenia na Petrov stolec. Videl v ňom totiž pokračovanie veľkého zápasu, ktorý proti nemu viedol dvadsaťšesť a pol roka jeho predchodca Ján Pavol II. Pápež, ktorý vykonával exorcizmy. 

...
http://cs.gloria.tv/?media=487839

pondělí 19. srpna 2013

232. ČINY PROTI LIDSKOSTI BUDOU NEJHORŠÍ TAM, KDE SE UDOMÁCNÍ ANTIKRIST A JEHO FALEŠNÉ 'NÁBOŽENSTVÍ'


MBPS - 14. 8. 2013
Mé dítě. Mé drahé dítě. Ta doba v Novém království Mého Syna bude krásná, protože budete osvobodzení od hříchu a budete tam žít v dokonalé lásce. Už vás nebudou sužovat žádné spory, žádná zvěrstva, žádné křivdy ani nouze. Budete svobodní, osvobození od ďábla, toho zlého hada, který svými úskoky obelstil velice mnoho obyvatel vaší Země. Budete šťastní a s převelkým potěšením budete sloužit Bohu, našemu Pánu, protože budete opravdovými Božími dětmi. Všeobjímající Láska vašeho Otce bude vždy s vámi a každý z vás ji bude pociťovat, tu blahodárnou, příjemnou, uklidňující a povzbuzující lásku. Vaše radost bude veliká a váš život jakožto opravdových dětí Božích bude krásný.
Děti Moje. Ještě malinko vydržte. Čas tlačí, pro obrácení duší už ho nezbývá mnoho, poněvadž mnozí z vás ještě stále bloudí. To, co se děje na Středním východě, je zinscenováno ďáblem a on zde bude slavit svůj triumf, ale buďte ujištěni tím, že to nebude žádný skutečný triumf, protože již brzy přijde z Nebes Můj Syn a vysvobodí vás z té mizérie a z otroctví zlého, a VŠICHNI ti, kteří jednali bez zodpovědnosti a konali proti Božím dětem, budou společně s potentáty té zlé skupiny i s jejich vůdci vrženi do ohnivého jezera, z něhož už pro ně nebude úniku.
Hanebných činů stále pribývá, na celém světě, ale zvěrstva budou nejhorší tam, kde se udomácní Antikrist a jeho falešné 'náboženství'. Existuje mnoho slušných lidí, kteří se stali příslušníky tohoto 'náboženství', avšak těmi prohnanými je využíváno na to, aby 'mordovali', pronásledovali, mučili a podnikali atentáty či vražedné útoky na ty, kteří jsou v jejich očích nevěřící. Každá lež je jim vhod na to, aby tyto druhé, pro ně nečisté lidi, zničili. Nezastaví se před použitím žádných prostředků, které jim pomohou realizovat jejich zvěrstva. S prohnaností ďábla a pod vedením těch mocí posedlých zabíjejí ve jménu svého náboženství a nevidí, že oni sami jsou těmi, které šelma vodí za nos.
Tyto ´netvory´ postihne ruka Boha Otce obzvlášť těžce, protože se chovají hůř než divoká zvířata a svou lidskou důstojnost vyměnili za zrůdnost. Takové duše budou zakoušet věčné utrpení, protože se jich zmocnil ďábel, a pokud během velmi krátké doby nebudou za své hanebné a nelidské skutky činit pokání, dostane se jim více než jen spravedlivého trestu, protože se o ně bude ´starat´ sám ďábel a ten si bude vychutnávat jejich trýzeň a muka, jejich křik i úzkost, jejich bolesti i jejich utrpení.
Mé dítě. Časy na vaší Zemi jsou špatné a budou ještě mnohem horší. Modlitba vám pomůže, abyste zůstali věrní Mému Synu a Bohu Otci, a bude vás chránit před nástrahami ďábla.
Zůstaňte Nám věrní a k sobě navzájem buďte hodní.
Miluju vás.
Vaše Matka na Nebesích. Matka všech Božích dětí.

Jaká pravda. Jaká pravda.
Kdo se ke Mně nebude znát, kdo zabíjí, morduje a lže, kdo vzdává hold šelmě a přísahal věrnost falešnému náboženství, ten bidně zahyne a jeho věčností bude peklo.
Ale kdo bude činit pokání a dá Mi své Ano, toho zachráním a také jemu bude zjevena krása Nebes.
Obraťte se tedy, dokud je ještě čas, a Mně, vašemu Spasiteli, řekněte své Ano! Moje Milosrdenství odpouští hříchy, ale první krok musíte udělat vy, musíte olitovat hříchy a činit pokání.
Miluji vás, Moje milované děti, a nic nepotěší Mé srdce tak, jako vidět vás všechny společně v Mém království.
Nuže, děti Mé, přijďte, protože nastává čas posledních dnů této Země a již brzy společně vstoupíme do Nové Slávy Mého Božského Otce.
Přijďte, děti Mé, přijďte, Já, váš Ježíš, vás čekám.
Staniž se.
Váš milující Ježíš. Spasitel všech Božích dětí.
Amen.“

neděle 18. srpna 2013

KE KONCI DNŮ PŘIJDOU POSMĚVAČI

2. LIST PETRŮV 3

To už je, milovaní, druhý dopis, který vám píšu. Tímto napomínáním chci probouzet vaše čisté smýšlení, abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci, i na to, co ustanovil Pán a Spasitel skrze vaše apoštoly. Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: „Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření.“
Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem. A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána. Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa jsou v nich těžko srozumitelná a neučení a neutvrzení lidé je překrucují, jako i ostatní Písmo, k vlastní záhubě. Ale vy, milovaní, protože to víte předem, střezte se, abyste nebyli oklamáni svodem těch neodpovědných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti.

http://www.biblenet.cz/app/b?book=Pet2&no=3&_sourcePage=JoGaDzsvTnWmBXVWLScTXw%3D%3D&__fp=9pgPIGwkF_UJzbIi4C-o7Q%3D%3D

OHEŇ Z NEBE SE BLÍŽÍ K ZEMI A MUŽI VĚDY HO NEZASTAVÍ, PROTOŽE JE POSLÁN SPRAVEDLNOSTÍ BOŽÍ!

ENOCH - 13. 8. 2013

NALÉHAVÁ VÝZVA JAHVE SABAOTHA, BOHA ZÁSTUPŮ, CELÉMU LIDSTVU

Oheň z Nebe se blíží k Zemi a muži vědy ho nebudou s to zastavit, protože ho posílá Boží Spravedlnost. Pád této obří ohnivé koule způsobí velký otřes Země; oceány se vzbouří a obrovské vlny jejich vod budou mnoha národům působit ničení a zoufalství. Zemské jádro dozná zásadní změny, které vyvolají pohyb kontinentů. Země se začne kymácet, aby tím dala průchod své bolesti. Vše se změní ve zlomku sekundy a nic už nebude jako dřív.
Lidé budou pobíhat jako šílení z jedné strany na druhou a budou hledat nějaké bezpečné místo, ale nenajdou je. Moje Země bude nestabilní a začne bláznivě rotovat, což způsobí zemětřesení, tsunami a dramatické povětrnostní jevy, jaké lidstvo nikdy předtím nevidělo. Slunce změní mnoha místa v pouště, pročež je učiní neobyvatelnými. Sníh bude tam, kde dosud ještě nesněžilo, a Zemi zaplaví kyselé a přívalové deště.
Lidé se budou udiveně ptát: co se to děje, toto je konec? A Nebe jim odpoví: toto není konec, ale začátek porodních bolesti Nového stvoření! V době Mé božské Spravedlnosti nenaleznete žádný úkryt, v němž byste se schovali, neboť Moje Spravedlnost je neúprosná, spravedlivá a přímá, nezná slitování a díky Ní dojde k obnovení pořádku a práva ve všech končinách Země. Vaše nářky a prosby už nedojdou slyšení, protože uplynula doba Milosrdenství, které jste nechtěli přimout. Pro ty hloupé a blázny je už pozdě, pro ně už není cesty zpět!
Poslouchejte, obyvatelé Země: Já, váš Nebeský Otec, Jenž k vám nyní mluví, vám říkám: vydejte se na cestu spásy, a to co nejdříve, mějte své lampy rozsvícené, protože ten veliký a hrozný Den Páně se blíží! Pospěšte si, čas se velice krátí, jezdci se přibližují a pečetě se otevírají! Kdopak by se v ten Den dokázal vzepřít Mému spravedlivému hněvu?! Vy pošetilci, utíkejte si dát své účty do pořádku (=zpytovat svědomí), protože oheň z Nebes se blíží! Probuďte se ze své duchovní letargie, abyste mohli být ospravedlnění a nemuseli bědovat, když vás zasáhne oheň Mé Spravedlnosti!
Ohlašuji vám, obyvatelům Země, že den Mého spravedlivého hněvu je nablízku. Už si nenechte ujít žádný čas z toho mála, který vám zbyl, tím, že budete hledat věci tohoto světa. Zanechte starosti a obavy, s upřímným srdcem hledejte Boha, protože se blíží ten den, kdy budete hlasitě přivolávat Mé Milosrdenství, ale nenajdete Je. Pak budete lamentovat, že jste Mne neposlouchali v době Mého Milosrdenství a že jste Je dokonce opomíjeli.
Obyvatelé Země, neignorujte Má slova, ani je nezpochybňujte, protože Já JSEM, KTERÝ JSEM, Alfa a Omega, Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, Jenž k vám nyní mluví. Toto je poslední výzva, kterou vám posílám předtím, než nastane čas Mé Božské Spravedlnosti. Využijte proto tu trochu času, která vám ještě zbývá, využijte ji na to, abyste si dali do pořádku své účty a činili pokání za všechny hříchy, kterými jste porušili Má přikázání.
Váš Otec, JAHVE SABAOTH, BŮH ZÁSTUPŮ.
Předávejte tuto výzvu do všech končin Země.

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

středa 14. srpna 2013

EXORCISTA: ĎÁBEL JE DNES AKIVNĚJŠÍ NEŽ KDYKOLI PŘEDTÍM...

GABRIELE AMORTH:
I V SAMOTNÉM VATIKÁNU JSOU PŘÍVRŽENCI SATANSKÝCH SEKT
 
...Církev musí skončit se svým sáhodlouhým mlčením o existenci ďábla a pekla,“ požaduje čestný předseda Mezinárodní asociace exorcistů, Gabriele Amorth. Od roku 1986 je exorcistou katolické diecéze Řím. V Christiana-Verlag (Kisslegg / Allgäu) nedávno vyšla kniha rozhovorů o životě tohoto 88-letého kněze pod názvem
 'Vzpomínky exorcisty - Můj boj proti Satanovi'.
Podle něho „působení satana a osvobození od posedlosti démony není reliktem minulosti“ a nemělo by být omezováno pouze na dobu Ježíše.
'Satan je nyní mnohem aktivnější než kdy jindy a snaží se dostat co největší počet duší do věčné smrti'.
Také dnes platí pokyn Ježíše Krista osvobozovat lidi od démonů a léčit je. Mlčení církve o existenci ďábla vedlo k tomu, že v zemích jako Německo, Rakousko, Švýcarsko, Španělsko a Portugalsko neexistuje žádný nebo téměř žádný exorcista. Ani v církevních školách není toto téma v učebním programu. Z tohoto důvodu velké množství kněží a biskupů již nevěří ani v ďábla ani v exorcismus.
'Démoni se stali dočasně chráněným druhem a exorcisti jsou považováni za zločince. Satanu je povoleno pohybovat se mezi křesťany katolické církve, jak se mu zlíbí´.
Okultismus je vstupní bránou pro Satana.
Kněz důrazně varuje před zapojováním se se do magie, okultismu a spiritismu. Jsou to brány, přes které k nám Satan proniká. Statistiky hovoří o 14 miliónech Italů, kteří chodí na konzultace k věštkyním nebo věštcům. Také jsou četné případy, kdy se lidé zasvětili ďáblu. Jen v Itálii se počet satanských sekt odhaduje na více než 800, každá o 15 až 20 členech. Podle exorcistu jsou stoupenci takových sekt i v samotném Vatikánu.
'Jsou to kněží, monsignorové i kardinálové.' ...

Podle svých vlastních údajů Amorth provedl více než 70.000 vymítání. Počet léčených osob prý nelze spočítat. Každý den jich bylo více než pět. Během svého působení se setkal s více než stovkou (100) posedlých, kteří byli plně v držení ďábla. Kromě toho existuje i 'soužení démony´. Při něm postižení trpí lékařsky nevysvětlitelnými bolestmi, puzením nadávat nebo neschopností se modlit nebo chodit do kostela.
´Na čím delší dobu se v dotyčném ďábel uvelebí, tím hlubší kořeny zapustí, a osvobozování od něj je pak o to obtížnější a delší.´
U nejtěžších případů dochází na začátku léčby k vzplanutí násilí takové intenzity, že ´je potřeba šest nebo sedm lidí, aby mi reakce posedlého ďáblem pomohli udržet pod kontrolou´. Asistenti doprovázeli exorcismus také svými modlitbami. Kromě laických pomocníků se exorcismu zúčastňovali kněží, kteří chtěli získat zkušenosti, i exorcisté, kteří se v něm chtěli zdokonalit. Nezbytnou podmínkou osvobození od zatížení démonem je schopnost dotyčného odpustit.
'Je nemožné osvobodit takové lidi, kteří cítí proti někomu zášť, a svou nelibost nedokáží překonat´.
Na otázku, jak ho změnila jeho služba, kněz řekl:
'Výkon úřadu exorcistu mne posílil ve víře, v modlitbě a samozřejmě, v lásce.'

http://www.kath.net/news/42369

3856. SDĚLENÍ PANNY MARIE V ASSENTAMENTO FORTALEZA-GLÓRIA/SE

PEDRO REGIS - 04.08.2013 

Drahé děti,
Bůh Mne k vám poslal, abych vám řekla, že jste pro Něj důležité. Můj Ježíš je uprostřed vás a chce vás zachránit. Buďte poslušné. Raduji se z toho, že jste tady. Shledávám, že máte otevřená srdce, která jsou ochotná přijímat Mé vzkazy a potvrzovat je. Kupředu beze strachu. Pokud budete cítit, že vaše nesnáze vás příliš tíží, obraťte se na Mě, neboť Já budu vždy blízko vás, aby vás vedla k Tomu, Jenž vám je Vším. Triumf Mého Neposkvrněného Srdce bude dosažen prostřednictvím skromných duší, které jsou Mi oddané a jsou schopné svým vlastním životem dosvědčovat Boží přítomnost. Lidstvo nalezne pokoj, protože Mne přijmou ti, jež jsou pokorného a poddajného srdce. Ohněte svá kolena v modlitbě. Nežijte v hříchu. Znám každého z vás jménem a u Svého Ježíše budu za vás orodovat. Mějte důvěru, víru a naději. Vaše vítězství je v síle modlitby, eucharistii a v Ježíšových slovech. Zůstavejte neústupní. Bůh může všechno. Nechť vás Jeho milosrdenství promění.
Toto je poselství, které vám dnes dávám ve jménu Nejsvětější Trojice. Děkuji, že jste Mi umožnili ještě jednou se zde s vámi sejít. Žehnám vám ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen. Pokoj vám. 

www.pedroregis.com

sobota 10. srpna 2013

MILOVANÍ SYNOVÉ, MĚJTE V ÚCTĚ SVÉ KNĚŽSTVÍ A NOSTE POSVÁTNÁ ROUCHA!

ENOCH - 06.08.2013

VÝZVA MARIE, RŮŽE TAJEMNÉ, JEJÍM ZASLÍBENÝM SYNŮM

Mí zaslíbení synové,
dnes se obracím na vás a ze srdce vás žádám, abyste se opět vrátili k používáni kleriky, kterou se odlišujete od Mých laických dětí. Pamatujte si, že jako kněží jste služebníci Boží a musíte nosit oblečení přimeřené této duchovní službě. Svět a jeho radovánky měly u mnoha z vás za následek vaši ztrátu, protože drtivá většina Mých kněží a duchovních se rozhodla pro nenucený život jako mužové světa a zapomněli, že pro své poslání být pastýři Božího stádce byli vyvolení Otcem.
Ach, kolik kněží a služebníků Církve se Mi ztratilo kvůli světskému komfortu a pro nedostatek jejich oddanosti Evangeliu Mého Syna a učení Církve! Kněz je zástupcem Boha na Zemi, kněz je obrazem Mého Syna, je svrchovaným a věčným Knězem, kněz je duchovní bytostí, do které Bůh vložil Své zalíbení. Kněžská služba je natolik významná, že při konsekraci, kterou během bohoslužby provádí posvěcené ruce kněze, živý Bůh  přichází Sám mezi Svůj lid.
Milovaní synové, být knězem, to je je velká výsada, je to největší požehnání, jaké Bůh seslal na svět. Je to nejdůstojnější povolání, jaké může existovat, neboť kněz je vyslancem Nebes, jehož úkolem je vést Boží lid po cestě spásy.
Milovaní synové, buďte hrdí na to, že jste kněžími, proto noste svá posvátná roucha. Jste pastýři Božího lidu a jakožto pastýři si pamatujte si, že nejste z tohoto světa; Bůh si vás vybíral v mnoha národech, abyste se pro Boží děti i vy stali Cestou, Pravdou a Životem, abyste osvětlovali temnotu tohoto světa a přinášeli Boží slovo do všech koutů Země. Být knězem je tím nejdůležitějším a nejvznešenějším povoláním ze všech povolání tohoto světa.
Milovaní synové, Boží lid vás potřebuje, kráčejte tedy s Pánem a staňte se pro lidi Božími svědky. S hrdostí noste na sobě posvátná roucha a nevycházejte ven na ulici oblečení jako mužové světa, protože takové šaty nejsou vhodné pro Boží služebníky. Společně se Mnou pláčou i Nebesa nad ztrátou tolika z Mých zalíbených synů, kteří se nechali zlákat světskými požitky a zapomněli na závazek, který mají vůči Evangeliu Mého Syna.
Hříchy těla vedou k duchovní smrti mnoha kněží a Božích služebníků. Tento svět a jeho radosti odchýlily od cesty už mnohé pastýře Církve Mého Syna. Mnozí již nečiní zadost svým kněžským slibům poslušnosti, chudoby a čistoty. Můj soupeř je odvádí od kněžského života a vede je k bezstarostnému životu a pohodlí, aby pak uloupil jejich duše. Neplnění kněžských povinností a nedostatek modlitby přivede mnoho kněží do propasti a mnohé duše jsou pak při odchodu z tohoto světa ztracené jenom proto, že od některých z Mých zalíbených synů dostaly špatný příklad.
Proto naléhavě vyzávám všechny Své zaslíbené syny, kteří se odchýlili od cesty, aby co nejdříve začali znovu plnit své kněžské závazky a v zájmu Božího lidu se vrátili ke světlu a na správnou cestu. Děti Moje, modlete se za Mé zaslíbené syny, duchovně adoptujte Mé kněží a neopouštějte je, protože osamělost kněžského života je příčinou mnoha zbloudění. Nebuďte jejich soudci, protože to přináleží jenom Bohu. Pomozte Mi svými modlitbami, přímluvami a půstem, abychom společně zachránili všechny Mé milované, kteří sešli z cesty.
Vaše Matka, Marie, Růže Tajemná.

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

pátek 9. srpna 2013

219. TEN, KTERÝ VSTOUPIL NA ZEMI, JE SYNEM ĎÁBLA!

MBPS * 30. 7. 2013
 
Mé dítě. Mé drahé dítě. Děkujeme, že jsi přišla. Prosím, řekni Našim dětem následující:
Nenechte se zmást znameními vaší doby, která nyní krouží kolem Země, protože ďábel má za lubem jenom zlo. Antikrist je mezi vámi, ale svou skutečnou tvář ukazuje jen těm, kteří ho "milují" – je to falešná láska, protože kde je ďábel, tam láska není – , kteří ho "zbožňují" a "uctívají", protože je to syn ďábla, který vstoupil na Zemi, a pomalu, zákeřně, pokrytecky a s úžasným šarmem uchvacuje, obluzuje a přitahuje "elitu" vašich zemí k sobě, aby je získal na svou stranu a prosadil konečný plán zničení, kontroly a převzetí vašeho světa.
Jeho „předskokanem“ je falešný prorok, který získal masovou popularitu a nechává se oslavovat jako obroditel katolické církve, protože ji "přizpůsobuje" současné době, "rozplývá se“ se v davu lidí a libuje si v jejich jásotu, čímž stále více vypuzuje Mého Syna z Jeho svaté Církve a nahrazuje Ho modlami a šelmou, která si ho sama připravila na tuto zlou dobu.
Probuďte se a rozhlédněte se, co se to ve vašem světě děje. Ne nadarmo vám Bůh Otec posílá na Zemi katastrofy, abyste se probudili a uviděli, v jaké době se právě nacházíte. Čiňte pokání a připravte se, protože brzy vše půjde už velmi rychle. Jakmile antikrist ukáže svou pravou tvář, už vám nezbude mnoho času na přípravu, protože Bůh Otec zasáhne a započne konečná bitva o duše. Zlo bude nakonec poraženo a Ježíš vezme všechny své věrné stoupence s sebou a dá jim věčný mír.
Ale do té doby budete muset vydržet, protože přijdou na vás špatné časy. Kdo nebude připraven, bude to mít velmi těžké, ale kdo se dozná k Mému Synu, tomu se nestane nic zlého. Musíte se doznat. Je to vaše jediná šance.
Antikrist je mazaný a ošálí mnoho Božích dětí, stejně jako to již nyní dělá falešný prorok, kterému sedlo na lep už tolik Božích dětí. Probuďte se! Podívejte se, co se děje kolem vás. Znamení doby interpretujte tak, jaká skutečně jsou. Vše je napsáno ve Svaté knize vašeho Otce. Nebuďte slepí, nebuďte hluší! Následujte Naše volání a poslouchejte Naše slovo! Pouze s námi přežijete, pouze s Mým Synem budete moci vstoupit do Nové Slávy.
Přijďte, děti Mé, přijďte, protože jinak ďábel nebude mít s vámi těžkou práci a antikrist vás obloudí stejně, jako to už nyní dělá falešný prorok.
Proto se modlete a proste o světlo pochopení a pravdu. 

Modlitba č. 26:
Pane, dej mi Svou pravdu a umožni mi rozlišovat mezi dobrem a zlem.
Pane, dej mi Svého Svatého Ducha a světlo pochopení, které potřebuji, abych Ti v těchto těžkých dobách zůstal věrný. Ochraňuj mne i mou duši před veškerou lží antikrista a falešného proroka a pozvedni mě k Sobě, abych nepadl, abych se na své cestě nezastavil a nedostal na scestí.  
Miluji tě, drahý Otče, a děkuji Tobě, Duchu Svatý.
Navěky chci žít v službě pro Tebe a svou duši připravit na Tvého Syna a na věčnost.
Amen.
 
Mé dítě. Kdo bude pronášet tuto modlitbu, těm všem pomůže uchovat si světlo pochopení a čistotu, abyste nenaletěli antikristovi a jeho lžím. Bude vám darována Pravda a vaše duše se vydají správnou cestou.
Prosím, modlete se ji denně, protože vás ochrání před scestím a lží.
Staniž se.
Dítě Mé, dávej tohle ve známost. Mám Tě ráda.
Tvoje/Vaše Matka na Nebesích. Matka všech Božích dětí
a
váš milující Ježíš, Spasitel všech Božích dětí. 

* MARIE BOŽÍ PŘÍPRAVY SRDCÍ
http://www.dievorbereitung.com/#!botschaft-nr219/c1t1o

POKLEKNĚTE PŘEDE MNOU KAŽDÉ RÁNO A POŽÁDEJTE O MÉ POŽEHNÁNÍ


JABEZ – 07.8.2013

Děti Mého Božského Srdce,
radujte se ze Mě. Stojím před vámi ve slávě. JÁ JSEM. Jsem, Který Jsem. Jsem Všemohoucí JÁ JSEM. Poslouchejte Mne. Přeji si pozvednout vás do svatosti. Otevřete Mi svá srdce bez otálení. Odevzdejte se Mi. Dejte Mi svolení mluvit k vašemu srdci.

Milovaní, poklekli byste teď hned před svým Bohem? Přeji si požehnat vám, dítka Moje. Klekněte si ve vší pokoře a jedinou minutu Mi vzdávejte úctu. Pak se ztište. Já vám požehnám a pomažu vás pro Mou slávu. Proveďte nyní tento Můj pokyn .
Moje požehnání změní váš život. Požádejte o ně každý den. Nedovolte, aby vás něco ode Mne oddělilo. Tímto způsobem začínejte každý den. Poklekněte před Králem a požádejte o požehnání. Konejte přesně podle Mého pokynu.
Satan se brzy projeví jako ještě nikdy předtím. Musíte být připraveni k boji. Modlete se za milost (odpuštění), kterou nyní potřebujete. Zintenzivňujte svůj modlitební život. Staňte se duchovními válečníky. Já vám dám sílu. Moje požehnání vás bude chránit a vést každý den. Poslušnost je to, co je stěžejní. Mějte ve Mne důvěru. Počínaje dnešním dnem každé ráno poklekněte přede Mnou a požádejte o Mé požehnání. Zanechávám vám Svůj polibek míru. Shalom

http://jabezinaction.blogspot.cz/

KAŽDÉ RÁNO POKLEKNĚTE ... ZEPTEJTE SE MĚ, JAKÉ PLÁNY MÁM PRO VÁS

JABEZ - 6.8.2013

Děti Všemohoucího JÁ JSEM,
radujte se ze Mne. JÁ JSEM, váš Otec, vás hledá. Toužím přebývat ve vás. Já jsem Alfa i Omega. Jsem, Který Jsem. Nyní s vámi mluví JÁ JSEM. Spěšně otevřete svá srdce. Neotálejte. Mám v plánu žehnat vám, mám v plánu postarat se o vás, plánuji využít vás pro Svou slávu.
Milovaní, nebojte se. Nebojte se předpověděných událostí. Nebojte se výsledku zkoušek. Mějte ve Mne důvěru. Naučte se vzdát se své svobodné vůle. Věřte, že s vámi bude vše v pořádku. JÁ JSEM, váš Živitel, váš Otec na Nebesích, vás miluje nekonečnou lásku. Pamatujte si, že jste byli pomazáni olejem radosti a veselí. Po Zemi musíte chodit oproštění od starostí. Buďte Mými posly po celém světě. Kráčejte po Zemi pro Mou slávu, ale pouze pro Mou slávu. Nedělejte si plány. Každé ráno ve vší pokoře poklekněte přede Mnou a zeptejte se Mě, jaké jsou Mé plány pro vás. Přesně tak to dělejte každý den. Hned když ráno vstanete, zeptejte se Mě, co byste měli dělat. Čekejte na Mou odpověď. Já budu řídit každý váš krok. Buďte poslušní, podřiďte se Mi. Stále spoléhejte na Mne. Zřekněte svého (plánovaného) programu. Žijte pro Mě, jedině pro Mě. Velice vás miluji. Jakmile se podrobíte, z Nebe bude na vás stékat požehnání. Milovaní, čeká vás generační požehnání. Žádejte, co vám po právu náleží. Budete dědit jako dědicové Mého Království Lásky. Kráčejte v pokoře. Pracujte na Mé vinici. Stávejte se svatými. Musíte zůstat bez úhony a setrvávat v lásce. Zanechávám vám Svůj polibek míru. Shalom

http://jabezinaction.blogspot.cz/

čtvrtek 8. srpna 2013

PŘINÁŠEJTE VEŠKERÉ NEZBYTNÉ OBĚTI


JABEZ – 4.8.2013

Děti Mého Božského Srdce,
radujte se ze Mne. Jsem, Který Jsem. Já jsem Alfa i Omega. Já jsem Král králů. Já vás vyhledávám. Chci vám dát nepředstavitelné požehnání. Otevřete svá srdce Jedinému Pravému Bohu. Otevřete svá srdce a přijměte Moji milost. Vtisknu na vaše duše Svůj polibek a proměním vás na lásku. Milovaní, neotálejte. Mám s vámi Své plány. Plánuji vás využít pro Své Království lásky. Mé Království je blízko. Přijďte ke Mně blíže. Nedovolte, aby jediný váš den uplynul bez chvály Mého Nejsvětějšího jména. Neustále se modlete. Věřte ve Mě. Ze svých životů musíte vykořenit všechny hříchy. Pokud si opravdově přejete rychle vstoupit do slávy, musíte být bez úhony v Mých očích. Milovaní, jestliže Mi to umožníte, Já obřežu (očistím) vaše srdce. Udělám vše, co je možné, abych vás pozvedl ke svatosti. V této době světových dějin potřebuji mnoho modlitebních válečníků. Satan vládne a není ničím omezovaný. Pustoší celý svět. Podívejte se kolem sebe. Je zapotřebí mnoho modliteb, aby se Mé plány mohly uskutečnit. Buďte věrní tomuto zmocnění. Modlete se každý den. Váš život v modlitbě musí být znamením pro ty ostatní kolem vás. Musíte žít jako svatí. Volám vás znovu k životu v askezi. Přinášejte všechny nezbytné oběti, abyste přivedli ostatní zpět do stáda. Obětujte svůj čas. Vzdejte se luxusu. Obětujte své životy, aby se ostatní také dozvěděli o potěšení spatřovat Mou tvář po celou věčnost. Ta oběť musí být považována za váš dar. Všechny vaše oběti musí obohatit životy druhých. Už si více nestěžujte. Radujte se z toho, co má být. Obětujte se pro lásku.

Zanechávám vám Svůj polibek míru. Shalom 


středa 7. srpna 2013

VŠECHNY POHNUTKY, PRO KTERÉ MILUJETE, JSOU ŠPATNÉ

JABEZ - 3.8.2013
 
Děti Mého Božského Srdce,
Jsem, Který Jsem. JÁ JSEM. Já jsem Alfa i Omega. Mým přáním je přebývat ve vás. Otevřete svá srdce lásce. Odevzdejte se bez váhání. Dejte mi svolení, abych vás léčil. Ať už se vám to líbí nebo ne, musíte připustit, že Mě opravdu potřebujete.

Mé děti, kráčíte po této Zemi a hledáte lásku, ale hledáte ji na velice špatných místech. Máte dokonce své vysněné představy založené na milování. Milovaní, to není ta správná cesta. Nyní k vám promlouvá JÁ JSEM, Láska. Přijměte Mé ponaučení. Naučte se milovat tak, jako nikdy předtím. Zanechejte své sobecké způsoby. Upusťte od svých pohnutek. Všechny pohnutky, pro které milujete, jsou špatné. Milovaní, musíte milovat prostě proto, že jste byli stvořeni právě pro tento účel. Musíte milovat každého, každého a vždy. Ty byste si měli zapamatovat. Nezacházejte s lidmi rozdílně, jinak na sebe přivoláte Můj hněv. Milujte bez výjimky všechny, se kterými přijdete do styku. A ty, kteří vám ublížili, milujte ještě více. Jakápak je to zásluha milovat jen ty, kteří si vaši lásku zaslouží? Milujte všechny, které potkáte, dokonce i své nepřátele. Poslechněte Mne. Při svém odchodu se Mi budete zodpovídat. Proto milujte, a počínaje dnešním dnem ať se láska stane součástí vašeho života. Spoléhám na vás. Zanechávám vám Svůj polibek míru. Shalom


MŮJ SLAVNÝ KŘÍŽ BUDE ZNAMENÍM, KTERÝ VÁM OZNÁMÍ, ŽE NASTÁVÁ VÁŠ PŘECHOD DO VĚČNOSTI


ENOCH – 2.8.2013


VÝZVA JEŽÍŠE, DOBRÉHO PASTÝŘE LIDSTVU 

Stádce Moje, pokoj vám.
Hodina velkého Milosrdenství je na blízku, připravte svá srdce a očistěte své příbytky od veškeré poskvrny hříchem, protože ten den, kdy přejdete do věčnosti a uvidíte stav své duše, se blíží. Na Mé spravedlivé a očištěné děti čeká Boží sláva. Očistec čeká na ty Mé děti, které mají stále otevřené účty a nevyřízené dluhy, ale peklo čeká na všechny, kteří chodí po cestách hříchu, porušují Má přikázání a obracejí se ke Mně zády, ne čelem.
Můj soud lidstva je velmi blízko. Proč tedy, vy nerozumní, vyčkáváte, nedáte si své účty do pořádku a nevrátíte se ke Mně? Vaše pýcha a hříchy vám zaslepily oči a nedovolují vám vidět opravdový stav vašich duší. Ohromné světlo na obloze bude ohlašovat příchod Mého Varování. Můj slavný Kříž bude znamením, které vám oznámí, že nastává váš přechod do věčnosti. Můj slavný Kříž vás bude doprovázet po dobu sedmi dní a nocí. Mnohým se dostane uzdravení a vysvobození, u dalších dojde k obrácení, ale vědci budou říkat, že se jedná o fenomén na obloze, a mnozí jejich slovům uvěří. Pro pochopení tajemství Boží lásky je zapotřebí víra, pro pochopení Božího plánu na záchranu lidstva je víra nezbytná.
Můj slavný Kříž posílí ducha a vyléčí duše Mých zbožných dětí. Když se Můj slavný Kříž ztratí, dostanete se do (stavu) Mého probuzení svědomí, v němž budete z moci Mého Ducha Svatého přeneseni na věčnost, kde se vám ukáže stav vaší duše, abyste se po návratu do tohoto světa velice vážně zabývali svým spasenín a dokázali se vyrovnat s dobou velkého čištění. Kdybych vám neposlal Své Varování, nebyli byste schopni čelit těm dnům zkoušek.
Moje láska a věrnost jsou věčné, Mé milosrdenství je nekonečné. Nepřeji si dívat se na to, jak se mi ztrácíte; to trpím s každou duši, která se Mi ztratí, a nanovo prožívám Svá kalvarská muka. Nezpůsobujte Mi ještě více utrpení a naslouchejte Mému volání, které k vám přichází prostřednictvím Mých poslů. Slyšte Můj hlas a převádějte Má přikázání do praktického života, abyste se stali Mým lidem, a Já budu vaším Bohem.
Moje děti, znovu vám říkám, den Mého volání je velmi blízko, proto rychle začněte dávat do pořádku své účty, aby se váš přechod věčností udál klidně a v radosti, aby nebyl tvrdou a hořkou zkušeností. Mnohé duše, kteří splatily své dluhy již v tomto světě, po příchodu Mého Varování již zůstanou se Mnou v Ráji a už se nevrátí. Ty, které jsou oblečeny v bílém, uvidí a zakusí slávu Boží; ty v šedém nebo tmavě šedém oblečení poznají různá stadia očistce a ty, které přijdou bez odpovídajícího oblečení, budou Mými anděly odděleny a vydány svým věznitelům, kteří si je odvedou do hlubin propasti na místa, jež jim právoplatně náleží.
A tak, vzpurné děti, přijďte a smiřte se se Mnou i se svými bratry, jinak se vám nedostane odpuštění a budete muset poznat žalář věčnosti a pobývat v jeho zajetí. Procitněte už, vzpurné děti, protože volám u vašich dveří. Otevřete Mi, protože mám pro vás zprávu o vaší spáse! Nezavírejte přede Mnou dveře, dnes přicházím jako Otec. Poslechněte Mě a uvítejte Mou Lásku, Já vám pak dám Své milosrdenství a udělím vám Své odpuštění. Moje náruč je otevřená a čeká na vás. Jestliže budete činit pokání z upřimného srdce, ujišťuji vás, že si nebudu připomínat vaše hříchy. Toto je poslední výzva, kterou vám posílám jako Otec. Dobře o ní popřemýšlejte a co nejdříve se navraťte do stáda, abyste se zítra nemusely setkat se spravedlivým Soudcem a Jeho spravedlností, protože pak by pro vás mohlo být už příliš pozdě.
Pokoj vám zanechávám, Svůj pokoj vám dávám. Čiňte pokání, neboť Boží království je blízko.
Váš Učitel a Pastor, Ježíš, Dobrý Pastýř všech dob.
Dávejte Má poselství na známost celému lidstvu.


http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

PŘIJMĚTE MOU NABÍDKU BÝT MILOVÁNI

JABEZ - 02.08.2013 
 
Děti Mého Božského Srdce,
JÁ JSEM. Já jsem Alfa i Omega. Jsem Všemohoucí JÁ JSEM. Radujte se ze Mne. Mým přáním je přebývat ve vás. Otevřete svá srdce. Neprodleně se oddejte. Neodkládejte to. Nikdy, v žádné době nepřipusťte, abyste byli ode Mne odděleni. Odevzdejte se Mi, pak se nadějete, že ve vašich srdcích i životech se budou dít zázraky. Dejte Mi svolení, abych vás proměnil na nádoby milosrdenství a milosti. Mám pro vás mnoho plánů. Umožněte Mi, abych vás hned teď vyléčil. Kráčíte po Zemi a hledáte lásku, ale to je chyba. Tu lásku hledáte na samých špatných místech. Milovaní, mluví s vámi JÁ JSEM, Láska. Já Jsem to pravé vyjádření lásky, naprostá, dokonalá Láska. Jinou už nehledejte. Přijměte Mou nabídku být milováni. Ať narůstá vaše pokora. Umožněte Mi, abych vás miloval každý den. Já vám nikdy neublížím. Když Mi dovolíte vstoupit do vašeho nitra, Mé požehnání bude pro vás nepředstavitelné. Přijměte Mou pobídku milovat ty druhé. Dovolte Mi, abych vám vyjadřoval Svou lásku každičkou minutu vašeho dne. Naučte se každý den rozpoznávat projevy Mé lásky k vám. Milovaní, nevkládejte svou naději do lidí. Doufejte jedině ve Mě. Své pohledy upírejte neustále na Mne a radujte se z Mé nesmírné lásky k celému lidstvu. Vždy mějte na paměti, že JÁ JSEM, váš Živitel, vás miluje věčnou, neskonalou lásku. Moje láska vás přetvoří. Vyzývám vás, abyste chodili ve svatosti, ve světle Mé Lásky. Žijte pro Mne. Milujte tak, jako miluji Já.
Zanechávám vám Svůj polibek míru. Shalom 
  

pondělí 5. srpna 2013

PŘIPOMEŇME SI DNES TAKÉ NAROZENINY PANNY MARIE...

Posolstvo MBM č.157
04.08.2011, 20:30 hod

— Moje narodeniny sú výnimočným sviatkom —

Zajtra, dieťa moje, je pre mňa, tvoju milovanú Matku, výnimočným sviatkom, lebo mám narodeniny. (+) Moje srdce sa zmieta bolesťou pre trýzeň Môjho milovaného syna, trpiaceho za hriechy človeka. Usmievam sa, keď vidím, ako moje oddané deti robia všetko možné pre záchranu duší, ale neustále mi tečú slzy, lebo nedokážem uniesť pohľad na utrpenie vo svete. Moje dieťa, neodvracaj sa ani na okamih, keď treba šíriť posolstvá od Môjho Syna Ježiša Krista a od Boha - Najvyššieho, lebo čas sa kráti. Venuj tejto práci toľko času, koľko len môžeš. Pokračuj aj naďalej, moje dieťa. Po celý čas ťa budem prikrývať svojim svätým plášťom. Vaša milujúca Matka. Kráľovná Neba.

(+  Církev slaví narozeniny Panny Marie 8. září, nicméně podle totoho poselství skutečným datem jejího  narození je 5.srpen!)

 http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/posolstva/

čtvrtek 1. srpna 2013

"AMEN! PANE JEŽÍŠI, PŘIJĎ!"

Na stránce http://getsemane.blog.cz/1303/zapomenuty-ruzenec jsme letos zveřejnili informaci o „zapomenutém růženci“ nalezeném v německém kancionáli (GOTTESLOB, ECHTER VERLAG WÜRZBURG, 1975).
Jelikož při rozjímání o jeho tajemstvích se naše pohledy upírají na přislíbené radostné události spojené s druhým příchodem Ježíše Krista a očekáváné už mnoha generacemi věřících, pro posílení naší víry bude užitečné, když se právě v této době nastalého velkého chaosu budeme také my ponořovat do hlubšího rozjímání nad jejich obsahem. Na stránce
je k dispozici text celé růžencové pobožnosti. Na str. 7-10 je jako alternativa uvedena kratší verze rozjímání, která je vhodná pro soukromou pobožnost a jejíž překlad nyní nabízíme.

RŮŽENEC ÚTĚCHY
Úvod i modlitby za každým desátkem - jako při každé modlitbě růžence

1. JEŽÍŠ, JENŽ VLÁDNE JAKO KRÁL
Krále dnes známe spíše z obrazů v muzeích a galeriích nebo z těch několika zemí, v nichž je král ještě hlavou státu. Upomínají nás na slávu a pompu, na panovníky a jejich poddané, ale také na tyranii, despotismus a útlak. Ježíš sám o sobě říká: "Já jsem král" (Jan 18, 36), ale On není vládcem z tohoto světa. Ne takovým, který strojí války a utiskuje své poddané. Ježíš je Králem, který Svou smrtí a vzkříšením zvítězil nad vládcem temnoty, nad mocí smrti. On však lidi nenutí, aby vstoupili do Jeho Království míru a lásky, proto ještě i dnes Jeho korunou je trnová koruna. A proto stále ještě vládne nepravost a agrese a "vládce tohoto světa" – sobectví, pýcha a nespravedlnost – se nad světem stále ještě vypíná svou mocí. Ale jeho dny jsou sečteny. Přichází čas, kdy "Kníže míru" (Iz 9, 5), jemuž Otec předal veškerou vládu, definitivně vyžene zlo. On dovrší Království, které započalo již Jeho příchodem, a ty Své zavolá domů. Toto království je spojení s Bohem, pospolitost, která začíná v našem životě už nyní. Čím více budeme spojeni s tímto Bohem míru, čím více budeme smířeni s Ním i s našimi bližními, kteří jsou rovněž Jeho dětmi, tím více bude už dnes vládnout v našem životě. Tak smíme i my přispívat k tomu, aby stále více panoval jako Král.
Přímluva:
Pane Ježíši Kriste, být Králem pro Tebe neznamená vládnout, ale sloužit. Chceme se modlit za všechny, kteří mají moc a vliv, aby jejich moc nebyla sobecky zneužívána. Za ty, kteří jsou utlačováni. Za nás a za všechny věřící, abychom se všichni řídili příkladem Krista.
Desátek:
Zdrávas….

2. JEŽÍŠ, JENŽ ŽIJE A PŮSOBÍ VE SVÉ CÍRKVI
Ježíš před Svým nanebevstoupením slíbil Svým učedníkům, že s nimi zůstane „po všechny dny“. Nyní oni budou pokračovat v Jeho díle, oni budou Jeho jménem hlásat a léčit. Pán dal apoštolům rovněž příkaz, aby křtili (Mt 28/19), a dal jim také plnou moc odpouštět hříchy (Jan 20/22n.). Ve večeřadle jim uložil konat eucharistii. V moci Ducha Svatého, kterého jim Kristus seslal z Nebe, učedníci pokračují v tom, co Ježíš započal. Ve službě a působení apoštolů a jejich následovníků poznáváme působení Krista v Jeho Církvi, která – inspirovaná Božím Duchem – činí to, co činil Ježíš. Zachovává Jeho Slovo a hlásá Je v Evangeliu, uděluje svátosti a tak, jako apoštolové a jejich zmocněnci vedli první obce, i ona vede ty, jež jí byli svěřeni. Bez Církve, která už téměř 2000 let Ježíšovo Slovo udržuje a předává dál, by Ježíš pro nás nebyl uchopitelný. On Sám se v eucharistii vydal do rukou učedníkům  a Petrovi, učedníkovi nestálé mysli, zaručil skálopevnou odolnost. „Ježíš bez Církve, to je jako Ježíš bez rukou a bez nohou!“ řekl kardinál Meisner (Kolín n. R.). Často bědujeme nad tím, jak lidská selhání velice zatemňují Ježíšovu přítomnost v Církvi. Měli bychom se však také ptát, zda jsme my sami ochotni nechat Ježíše působit v Jeho Církvi, tedy také v nás. Zda v nás samotných lze rozpoznat Jeho podobu, anebo zda jsme pouze Jeho smutnou karikaturou...
Přímluva:
Pane Ježíši, Tys´ hlavou Církve. Svým Duchem Svatým pokračuješ v díle spásy. Obracíme se na Tebe, abychom Tvé působení lépe poznávali také v naší době, aby ostatní vycítili působení Tvé lásky také skrze nás a abychom skrze Tvého Ducha Svatého dokázali poznat, co je správné, a pomocí Tvé síly to také uskutečňovali.
Desátek:
Zdrávas….

3. JEŽÍŠ, JENŽ ZNOVU PŘIJDE VE SLÁVĚ
První křesťané se v radostném očekávání modlili za brzký příchod Páně. Nás však (Jeho příchod) naplňuje spíše strachem a tento Jeho návrat ve slávě odsouváme raději stranou, i když se v Krédu, našem vyznání víry, k němu zcela samozřejmě doznáváme. Snad je to tím, že v tomto pozemském světě jsme se etablovali až příliš pohodlně..., nebo snad chceme jako oni hosté pozvaní na svatební hostinu říci: ´Nyní ještě nemohu, protože musím vyřídit něco velice důležitého, ale dej mi trochu času, snad zítra...´ Ze Svatého Písma víme, že Den Páně nezná nikdo, ale už se neúprosně blíží, nebere ohledy na žádné plánovací kalendáře. Vyzývá nás, abychom se rozhodli, nyní a zde, pro Něj, pro Toho, Jenž drží náš čas ve Svých rukou. Pak také pochopíme, proč mladou Církev tehdy toto očekávání naplňovalo radostí. Radostí z milovaného Pána, Jenž brzy (opět) přijde. MARANATHÁ – Pane Ježíši, přijď!
Přímluva:
V útrapách své doby se křesťané první generace obraceli na svého Pána s prosbou: ´Amen! Pane Ježíši příjď!´ Volejme s nimi: Přijď ke starým lidem, jejichž život se blíží svému konci – ´Amen! Pane Ježíši příjď!´ Přijď k lidem, kteří lační po zažití víry – ´Amen! Pane Ježíši příjď!´ Přijď k národům i národnostem, které na sebe hledí nepřátelsky a potírají jeden druhého – ´Amen! Pane Ježíši příjď!´
Desátek:
Zdrávas….

4. JEŽÍŠ, JENŽ BUDE SOUDIT ŽIVÉ I MRTVÉ
Jsou to převážně středověká výtvarná díla, která velice plasticky znázorňují, jak si lidé představovali poslední soud: V centru je obvykle na trůnu Kristus jako Soudce světa, mnohdy i se svými apoštoly, a společně soudí dvanáct pokolení Izraele. Trubka anděla povolává mrtvé z hrobů, a toto volání nemůže přeslechnout nikdo. Všichni budeme muset před Kristem skládat účty ze všeho, co jsme si mysleli, co jsme dělali a co zanedbávali. Je snad někdo, kdo před Ním nebude muset doznávat žádnou vinu? Nezapomínejme, že Ten, před Nímž jednou budou stát všichni lidé, zná lidské srdce až do samého základu, důkladněji, než člověk kdy dokáže poznat sám sebe. On bude naším Soudcem, ale můžeme doufat, že bude soudcem milosrdným a shovívavým, neboť Bůh, který bude lidi soudit,  se Sám stal člověkem, aby je vykoupil, a Sám vzal na Sebe všechnu jejich vinu. Kdo jiný by je mohl soudit, než pouze Ten, Jenž dal lidem vše, a nyní se bude ptát, zda oni jeho laskavost přijali... Tento Soudce však bude milosrdný také vůči tomu, kdo se ještě ve své poslední hodině uchýlí do Jeho útočiště. A tak se nezapomeňme modlit také za všechny, kteří tohoto laskavého Spasitele ještě neznají.
Přímluva:
Pane Ježíši Kriste, Ty opět přijdeš ve slávě, ne jako velký ničitel, ale jako Dobrý Pastýř, který se nikdy nezříká své lásky. Prosíme Tě za všechny lidi, kteří zakusili jen strohost a příliš málo lásky, a proto se nedokáží zbavit své úzkosti. Prosíme za ty, kteří hřeší na Boží dobrotu a své sobectví staví nad vše ostatní. Prosíme za nás za všechny, abychom naše současné dny spatřovali neustále ve spojitosti s věčným životem.
Desátek:
Zdrávas….

5. JEŽÍŠ, JENŽ VŠECHNO DOVRŠÍ
Hořčičné semínko Království nebeského, které zasadil Ježíš z Nazaretu a které na této Zemi započalo v Něm, zapouští kořeny a roste. Vzmáhá se, v běhu dějin i ve všech, kteří se otevřou Jeho volání. Na konci časů přije tento Sadař znovu, aby Své dílo dovršil, aby povolal všechny do Království Svého Otce. Zde na Zemi je všechno (trvale) nedokonalé, zdokonalit to může pouze Sám Bůh. Platí to nejen pro život každého jednotlivce, neboť pouze Bůh nám může darovat dokonalou svatost podílením se na Jeho životě, ale také pro celé stvoření. Teprve na konci, až Kristus všechno dovrší, budeme moci naplno shlédnout krásu Božího plánu s celým Jeho stvořením. Co nyní dokážeme chápat pouze orientačně, v náznaku, na konci se rozvine jako pestrý koberec, který  jsme  dnes schopni vnímat pouze jako jednotlivá, izolovaná vlákna, a vůbec netušíme, jak ohromný je jeho celý rozměr. Co nám dnes nedává smysl nebo se nám jeví jako nepochopitelné či dokonce skličující, může mít v celém kontextu docela důležité místo, které budeme schopni rozpoznat v Božím světle teprve při zpětném pohledu na konci naší často pochmurné cesty.
Přímluva:
Pane Ježíši Kriste, Ty jsi Ten, Jenž byl, Jenž je a Jenž přijde. Ty jsi Začátek i Konec. Důvěřujeme v Tvou Všemohoucnost a prosíme Tě, posiluj naši naději, že Tvá moc se prosadí v tomto čase a jednou naplno na konci časů. Prosíme, zvetšuj naši radost i důvěru v naši budoucnost s Tebou, dej nám pevnou naději, že dobro se ukáže být silnějším než zlo.
Desátek:
Zdrávas….

Závěr:
Litanie k Ježíšovi